• Ungdoms­arbete

Trafikens roll i ungdomarnas vardag framhävs under undantagsperioden – ungdomsarbetarna ser trygg trafik som ett viktigt tema

Ungdomsarbetarna utför ett viktigt arbete inom trafikfostran i ungdomars vardag, och Trafikskyddet stöder dem till exempel genom utbildningar som ordnas denna vår. De exceptionella förhållandena under coronatiden har en stor inverkan på ungdomarnas fritid, och trafiken har blivit en viktigare arena för sociala möten än tidigare. Coronabegränsningarna syns också in ungdomsarbetets vardag på många sätt. Den bästa trafikfostran är ofta möten med ungdomar i vardagen.

I vår ordnar Trafikskyddet utbildningar på distans för ungdomsarbetare (på finska). Målet med utbildningarna är att erbjuda ungdomsarbetarna grundläggande information om hur man stöder ungas trygga trafikbeteende samt en möjlighet att utbyta erfarenheter om verksamhetsidéer och god praxis kollegor emellan.

Ungdomsarbetarna har en viktig roll med tanke på trafikfostran. På grund av pandemin har innehållet och diskussionerna i ungdomsarbetarnas utbildningar fått en ny ton då de exceptionella förhållanden som coronapandemin orsakar bara fortsätter. Ungdomarnas vardag präglas av olika begränsningar, så behovet av vuxna som stöder säkra val i trafiken är större än tidigare.

Begränsningarna påverkar ungdomars fritid och kan öka trafiken

Coronabegränsningarna har slagit särskilt hårt mot ungdomarna. Oron för de ungas välbefinnande har varit framme mycket i den offentliga debatten, och med all rätta. I vår befinner vi oss återigen i en situation där begränsningarna som gäller ungdomarnas vardag fortsätter. Man har övergått till distansstudier i stor utsträckning i högstadiet samt i undervisningen på andra stadiet och hobbyverksamheten har begränsats.  För en ung person som lever i ett unikt livsskede har två på varandra följande vårar som fylls av begränsningar en betydande inverkan på vardagen och välbefinnandet.

De exceptionella förhållandena som pandemin orsakat syntes redan i fjol som riskbeteende på vägarna under våren och sommaren. Polisen rapporterade att fortkörningar har ökat betydligt under coronaperioden. Dessutom har ungdomarnas moped- eller bilsamlingar samt säkerhetsriskerna och störningarna som dessa orsakar lyfts fram.

För ungdomar utgör trafiken en viktig del av fritiden och också en arena för sociala möten. När den handledda hobbyverksamheten håller paus och ungdomslokalerna och andra mötesplatser är stängda blir samlingar i trafiken en viktig del av ungdomarnas fritid även denna vår. Därför är det viktigt att föra trafikfostran till platser där arbetet integreras i de ungas vardag.

Ungdomsarbetarna oroar sig för ungdomarnas riskbeteende

Av Trafikskyddets enkät* framgår att trafiksäkerhet är ett viktigt tema för ungdomsarbetet. Över nio av tio (91 %) ungdomsarbetare berättar att de behandlar trafikfostran i sitt eget arbete. Trots det anser över två tredjedelar (71 %) av de som svarade på enkäten att trafikfostran kunde behandlas mer inom ungdomsarbetet än i nuläget.

När man diskuterar trafiksäkerheten för unga granskas situationen ofta uttryckligen utifrån oro och risker. Detta är mycket motiverat, eftersom ungdomsåldern är särskilt riskfylld i trafiken. Trots den positiva utvecklingen under de senaste åren är unga överrepresenterade i trafikolyckor. Nästan var tredje person som skadats i vägtrafiken är 15–24 år och trafiksäkerheten i åldersgruppen är sämre i Finland än genomsnittet i EU.

Detta syns också i enkätresultaten, eftersom nästan tre femtedelar (59 %) av ungdomsarbetarna berättar att de oroar sig för ungdomarnas trafikbeteende inom det egna området. Ungdomsarbetarna som svarat på enkäten anser att de vanligaste faktorerna som ökar risken för unga i trafiken är fortkörning, körning med trimmad moped samt att köra på bakhjulet eller annan riskfylld körning.

Det är viktigt att i synnerhet fostrarna är medvetna om både den förhöjda risken och de faktorer som ligger bakom den. De centrala faktorerna har att göra med ungdomarnas utvecklingsskede och brist på erfarenhet i trafiken. Om fostrare bekantar sig med fenomenet blir det lättare för dem att beakta frågor kring trafiksäkerhet när de möter unga. I möten med ungdomar behöver vi dock också en förmåga att lösgöra oss från orosperspektivet och flytta uppmärksamheten till att stärka färdigheter som stöder säkra val vid sidan av identifiering av risker.

Att möta och lyssna är den bästa trafikfostran

Utgångspunkten för ett effektivt förebyggande trafikfostringsarbete är förtroende för ungdomarna, intresse för deras upplevelsevärld och förståelse för deras handlingar. Det finns inga enkla och rättframma åtgärder som är lätta att kopiera för att förebygga riskbeteende bland unga.

Man kan konstatera att de viktigaste redskapen för trafikfostran är att diskutera och lyssna. Den bästa trafikfostran är uttryckligen möten med ungdomar i vardagen. Det finns alltid en lämplig åsnebrygga för att öppna diskussionen, eftersom trafiken är en del av allas vår vardag:

”Hur kom du hit idag? Hur har det gått med mopeden? Vad har varit det roligaste med att få körkortet? Och det mest utmanande? Vem brukar du köra med?”

Olika aktivitetsbaserade metoder för trafikfostran är också utmärkta verktyg för fostrarna för att lyfta fram temat i diskussionen och skapa insikter. Fostraren har en särskilt viktig roll i att stärka eller ifrågasätta de normer som uppkommit i gruppen. Bland unga blir det inte nödvändigtvis tal om till exempel att uppmana varandra att ta risker om inte en vuxen särskilt lyfter fram temat för diskussion. Genom diskussion kan man skapa en sådan positiv norm för gruppen som uttryckligen uppmuntrar till att göra trygga val.

Den nya mopedsäsongen är återigen på intågande och man kan till exempel få stöd för att tala om detta aktuella ämne via Trafikskyddets mopedvideor.

Trafikskyddet erbjuder stöd för ungdomsarbetare

På Trafikskyddets webbplats finns det information om olika ålders- och väganvändargrupper i trafiken, statistik, animationer och olika material och verksamhetsmodeller. För dem som arbetar med barn och unga finns en egen del för lärare som erbjuder många slags aktiviteter som man också kan använda inom ungdomsarbetet.

Den 13 april ordnar Trafikskyddet en distansutbildning för ungdomsarbetare (på finska). Läs mer och anmäl dig.

Ungdomsarbetarna erbjuds också regionala utbildningar vars innehåll skräddarsys enligt önskemål. Fråga om Trafikskyddets utbildningar och stöd för trafikfostran i ungdomsarbetet på ditt närmaste verksamhetsställe.

*Trafikskyddet utredde ungdomsarbetarnas erfarenheter av trafikfostran inom ungdomsarbetet med en enkät våren 2020. Enkäten besvarades av sammanlagt 146 yrkespersoner som arbetar med ungdomsarbete från olika delar av Finland. Materialet samlades in med både en öppen webbenkät och en pappersblankett i samband med evenemanget Nuori2020.