• Nuorisotyö

Liikenteen rooli nuorten arjessa korostuu poikkeusaikana – nuorisotyöntekijät näkevät turvallisen liikkumisen tärkeäksi teemaksi

Nuorisotyöntekijät tekevät tärkeää liikennekasvatustyötä nuorten arjessa, ja Liikenneturva antaa heille tukea esimerkiksi tänä keväänä järjestettävillä koulutuksilla. Korona-ajan poikkeukselliset olot vaikuttavat paljon nuorten vapaa-aikaan, ja liikenteestä on tullut aiempaa tärkeämpi sosiaalisten kohtaamisten areena. Koronan aiheuttamat rajoitukset näkyvät monella tavalla myös nuorisotyön arjessa. Parasta liikennekasvatusta onkin usein arjessa tapahtuva kohtaaminen nuorten kanssa.

Liikenneturva järjestää tänä keväänä nuorisotyöntekijöille etänä toteutettavia koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on tarjota nuorisotyötä tekeville perustietoa nuorten turvallisen liikennekäyttäytymisen tukemisesta sekä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia toimintaideoista ja hyvistä käytännöistä kollegoiden kesken.

Nuorisotyöntekijät ovat liikennekasvatuksen näkökulmasta tärkeässä roolissa. Pandemian vuoksi nuorisotyöntekijöiden koulutusten sisällöt ja keskustelut ovat saaneet uuden sävyn, kun koronapandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot vain jatkuvat. Nuorten arki on erilaisten rajoitusten sävyttämä, joten tarve turvallisia valintoja liikenteessä tukeville aikuisille on aikaisempaakin suurempi.

Rajoitukset vaikuttavat nuorten vapaa-aikaan ja voivat lisätä liikenteessä liikkumista

Koronarajoitukset ovat iskeneet erityisen kovaa nuoriin. Huoli nuorten hyvinvoinnista on ansaitusti herättänyt paljon julkista keskustelua. Tänä keväänä olemme jälleen tilanteessa, jossa nuorten arkea koskevat rajoitukset jatkuvat. Etäopiskeluun on siirrytty laajasti yläkouluissa sekä toisen asteen opetuksessa ja harrastustoimintaa on rajoitettu.  Ainutkertaista elämänvaihetta elävälle nuorelle kaksi peräkkäistä rajoitusten täyttämää kevättä vaikuttaa todella paljon arkeen ja hyvinvointiin.

Pandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot näkyivät jo viime vuonna kevään ja kesän mittaan tien päällä riskikäyttäytymisenä. Poliisi raportoi suurten ylinopeuksien lisääntyneen korona-aikana merkittävästi. Lisäksi esillä olivat nuorten mopo- tai autokokoontumiset ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit sekä häiriöt.

Liikenne on nuorille merkittävä osa vapaa-aikaa ja myös sosiaalisten kohtaamisten areena. Kun ohjattu harrastustoiminta on tauolla ja nuorisotilat sekä muut kohtaamispaikat suljettuna, nousee liikenteessä kokoontuminen merkittäväksi osaksi nuorten vapaa-aikaa myös tänä keväänä. Liikennekasvatustyötä onkin tärkeä viedä nykyistä enemmän paikkoihin, joissa työ nivoutuu osaksi nuorten arkea.

Nuorisotyöntekijöitä huolestuttaa nuorten riskikäyttäytyminen

Liikenneturvan toteuttamasta kyselystä* selviää, että liikenneturvallisuus on tärkeä teema nuorisotyön toteuttamisessa. Yli yhdeksän kymmenestä (91 %) nuorisotyöntekijästä kertoo käsittelevänsä liikennekasvatusta omassa työssään. Silti yli kaksi kolmesta (71 %) kyselyyn vastanneesta on sitä mieltä, että liikennekasvatusta voisi käsitellä nuorisotyössä nykyistä enemmän.

Nuorten liikenneturvallisuudesta keskusteltaessa tilannetta tarkastellaan usein nimenomaan huolten ja riskien näkökulmasta. Tämä on varsin perusteltua, sillä nuoruusikä on liikenteessä erityisen riskialtista. Nuoret ovat viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias, ja ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason.

Tämä näkyy myös kyselytuloksissa, sillä lähes kolme viidestä (59 %) nuorisotyöntekijästä kertoo, että nuorten liikennekäyttäytyminen omalla alueella huolestuttaa. Kyselyyn vastanneet nuorisotyöntekijät pitävät yleisimpinä nuorten riskiä liikenteessä lisäävinä tekijöinä ylinopeutta, viritetyllä mopolla ajamista sekä mopolla keulimista tai muuta riskialtista ajamista.

Varsinkin kasvattajien on tärkeä olla tietoinen sekä kohonneesta riskistä että sen taustalla vaikuttavista tekijöistä, joista keskeiset liittyvät nuoren kehittymättömyyteen ja kokemattomuuteen liikenteessä. Ilmiöön tutustuminen herkistää kasvattajan huomioimaan turvallisen liikkumisen kysymykset nuoria kohdatessaan. Nuorten kohtaamisessa tarvitsemme kuitenkin myös kykyä irrottautua huolinäkökulmasta ja siirtää huomio turvallisia valintoja tukevien taitojen vahvistamiseen riskien tunnistamisen ohessa.

Kohtaaminen ja kuuntelu ovat parasta liikennekasvatusta

Vaikuttavan ennaltaehkäisevän liikennekasvatustyön lähtökohtia ovat luottamus nuoriin, nuorten kokemusmaailmasta kiinnostuminen sekä heidän toimintansa ymmärtäminen. Nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn ei ole olemassa yksinkertaisia, suoraviivaisia ja helposti monistettavia toimenpiteitä.

Voisikin todeta, että tärkeimmät liikennekasvatuksen välineet ovat keskustelu ja kuuntelu. Parasta liikennekasvatusta onkin nimenomaan arjessa tapahtuva kohtaaminen nuorten kanssa. Keskustelunavaukseen löytyy aina sopiva aasinsilta, sillä liikenne on osa ihan meidän kaikkien arkipäivää:

”Millä sinä tänään kuljit? Miten on mopoilu sujunut? Mikä on ollut mukavinta, kun sait kortin? Entä haastavinta? Kenen kanssa ajelet?”

Myös erilaiset toiminnalliset liikennekasvatuksen menetelmät ovat kasvattajille loistavia työkaluja teeman nostamiseksi keskusteluun ja oivallusten synnyttämiseen. Kasvattajalla on erityisen tärkeä rooli ryhmään syntyneiden normien vahvistamisessa tai kyseenalaistamisessa. Nuorten keskuudessa esimerkiksi riskinottoon yllyttäminen ei välttämättä nouse puheenaiheeksi, ellei aikuinen nosta teemaa erityisesti keskusteluun.

Keskustelun kautta on mahdollista luoda ryhmään yhteisesti sellaista myönteistä normia, joka kannustaa nimenomaan turvallisten valintojen tekemiseen. Uusi mopokausi onkin jälleen ovella, ja selkänojaa ajankohtaisesta aiheesta puhumiseen saa esimerkiksi Liikenneturvan mopovideoista.

Myös valmiit Kahoot-visat esimerkiksi pyöräilyn ja mopoilun säännöistä toimivat hyvänä keskustelun herättäjänä teemasta.

Liikenneturva tarjoaa tukea nuorisotyöntekijöille

Liikenneturvan verkkosivuilta löytyy tietoa eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmistä liikenteessä, tilastoja, animaatioita ja erilaisia aineistoja ja toimintamalleja. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville on oma Opettajille-osio, joka tarjoaa monenlaista tekemistä hyödynnettäväksi myös nuorisotyössä.

Liikenneturva järjestää 13.4 etäyhteyden avulla toteutettavan koulutustilaisuuden nuorisotyöntekijöille Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Nuorisotyöntekijöille on tarjolla myös alueellisia koulutustilaisuuksia, joiden sisältöä räätälöidään toiveiden mukaan. Kysy Liikenneturvan tarjoamasta koulutuksesta ja tuesta liikennekasvatukseen nuorisotyössä lähimmästä toimipisteestämme.

*Liikenneturva selvitti nuorisotyöntekijöiden kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä kyselyllä keväällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 nuorisotyön parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin sekä avoimella verkkokyselyllä että paperilomakkeella Nuori2020-tapahtuman yhteydessä.