• Ungdoms­arbete

Ungdomsarbetare, intressera dig för mopedkörningen

För många unga är mopedkörning ett sätt att röra sig till skolan, arbetet och hobbyer. För vissa ungdomar är mopedkörning ett sätt att leva, en hobby och ett intresse framför andra. Vi intervjuade den rörliga ungdomsledaren Jenni Rahkonen från Kotka och hon uppmuntrar oss att lyssna på mopedisternas erfarenheter.

I Kotka ordnades i fjol utvecklingsprojektet Motörisoitua nuorisotyötä (sv. Motoriserat ungdomsarbete) som främjar trafiksäkerheten och gemenskapen bland unga. Projektet genomfördes med statligt projektunderstöd som beviljats av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Projektet genomfördes av Kotka stads enhet för ungdomsarbete i samarbete med Stationens Barn rf. Ungdomsledare Jenni Rahkonen som lotsat projektet berättar att det är viktigt att möta unga mopedister, eftersom de tyvärr ofta får negativ respons av vuxna.

Rahkonen körde själv moped som 15-åring och har sedan dess närmast suttit på motorcykel. Hon berättar att alla motordrivna fordon alltid har legat henne varmt om hjärtat. Rahkonen lyfter fram grupptillhörighet som en viktig del av mopedkulturen.

”Jag beundrar den gemenskap som uppstår för människor som inte känner varandra när de förenas av en moped eller motorcykel”, konstaterar Rahkonen.

Att lyssna skapar förtroende

Mopedsäkerhet verkar vara på tal bland ungdomsarbetare i hela Finland. Rahkonen uppmuntrar till att ta kontakt med mopedisterna och lyssna på deras tankar och åsikter.

”För de unga räcker det ofta med att någon lyssnar på dem och verkligen är intresserad av vad de har att säga.”

I trafiksäkerhetsprojektet i Kotka utnyttjades Dialogpausmetoden. De unga och vuxna som deltog i diskussionen berömde evenemanget och upplevde att de fått nya perspektiv på mopedåkning.

”Ungdomsarbetaren kan fungera som tolk mellan unga och vuxna, till exempel fungerar en handledd dialog som ett utmärkt verktyg”, tipsar Rahkonen.

Mopedverksamhet på ungdomarnas villkor

I mopedprojektet i Kotka kartlades åttonde- och niondeklassarnas tankar och önskemål om mopedkörning med hjälp av en enkät. Utöver enkäten träffade ungdomsarbetarna ungdomar med moped och var aktiva på sociala medier. Under projektets gång märkte Rahkonen att unga kan uppmuntras till säker mopedkörning med små handlingar och genom att öka medvetenheten.

”Unga som kör moped i Kotka saknade aktiviteter och evenemang kring mopedkörningen. Vi genomförde och lyckades åstadkomma enormt mycket under åtta månaders tid”, berättar Rahkonen.

I Kotka ordnades till exempel en lugn åsiktsyttring om mopeder, där ungdomarna aktivt deltog i planeringen och genomförandet. Samtidigt lärde sig ungdomarna färdigheter i att ordna evenemang, till exempel att göra en evenemangsanmälan och en säkerhetsplan. Åsiktsyttringen avslutades med ett evenemang med olika funktionskontroller, bl.a. Röda Korsets första hjälpen-punkt, Trafikskyddets krockvåg och ”besiktningstält” för mopeder, där mopedernas skick bedömdes.

Under projektet behandlades trafiksäkerheten till exempel med en erfarenhetsexpert som råkat ut för en trafikolycka samt genom att låta göra reflexklistermärken av projektets logo som planerats av unga. Dessutom ordnades på mopedisternas önskan en kurs i livräddande första hjälpen.

”Erfarenhetsexperten berättade för de unga hur ett litet körfel påverkade hela hans (hennes) liv. Det fick de unga att fundera över konsekvenserna av sin egen verksamhet”, belyser Rahkonen.

När projektet inleddes hade man i Kotka redan i flera år letat efter lokaler för en mopedverkstad. Under projektet hittades lokalerna. Nu kan ungdomarna underhålla sina fordon tillsammans med hjälp av en vuxen. Ungdomarna kan till exempel underhålla mopedernas körljus och bromsar.

”Lokalen ger möjlighet att ordna till exempel trafiksäkerhetsutbildningar. Detta ger oss möjlighet att påverka ungdomarnas trafikbeteende på längre sikt”, gläder sig Rahkonen.

Under projektets gång minskade antalet kontakter till myndigheter och kommunala beslutsfattare i anslutning till mopedkörning.

Fem tips om mopedkörning

  • Fråga de unga hurdana aktiviteter de saknar.
  • Var med bland de unga och var närvarande i sociala medier.
  • Planera och ordna evenemang tillsammans med de unga, t.ex. mopedisternas färdighetsbana, kurs i livräddande första hjälpen eller reflexkampanj.
  • Ordna en Dialogpausdiskussion om mopedkörning. På så sätt ökar du förståelsen mellan unga, vuxna och myndigheter.
  • Diskutera också mopedkörningen med vårdnadshavarna. I samarbete med skolorna kan man ordna en temakväll om mopedkörning för ungdomarnas vårdnadshavare.