Trafiksäkerhetsveckans tema är säkra skolresor – undervisningsmaterial för alla skolstadier

  Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan firas igen på daghem, skolor och läroanstalter 12.-16.9.2022. Med hjälp av temaveckan uppmuntras lärare, elever och studerande samt deras vårdnadshavare att ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling både inom småbarnspedagogiken och på alla skolstadier.

  Temat för den traditionella trafiksäkerhetsveckan som firas vecka 37 i september är ”tryggt på skolvägen”. Med hjälp av temat vill man ur flera olika synvinklar lyfta fram hur man rör sig på ett säkert sätt:

  Skolresorna pågår hela läsåret: alla vägar är skolvägar, och resorna görs med olika färdmedel. Skolresorna bör tryggas varje dag, och inte bara när skolan börjar. Förhållandena förändras under året, vilket kräver att de som rör sig i trafiken anpassar sig. Alla har rätt till en trygg resa. 

  Hurdana situationer hinner man råka ut för under resan? Hur fungerar jag själv under min resa? Under veckan lyfter man fram de val vi gör i vardagen och hur de påverkar säkerheten, till exempel effekterna av ouppmärksamhet på grund av mobiltelefonanvändning samt hur passagerarna inverkar på resans trygghet.

  Vi ser skoleleven i trafiken: Under trafiksäkerhetsveckan påminner man också alla vuxna om att särskilt beakta skoleleverna i trafiken. Uppmärksamhet fästs bland annat vid körhastigheterna, beteendet vid övergångsställen och säkerheten i skjutstrafiken.

  Trafikrelaterade frågor kommer ständigt upp i skolans vardag. Det är också viktigt att året runt behandla aktuella trafikfrågor eller sådana som gäller årstiden. Det går att utnyttja trafiksäkerhetsveckans material, verksamhetsidéer och undervisningsmaterial också utanför temaveckan, till exempel i små delar under läsåret.

  Barn och unga som aktiva aktörer

  Det är viktigt att barn och unga deltar i förverkligandet av trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barns och ungas närmiljö och deras egna erfarenheter. Det är bra att genast från början av planeringen av trafiksäkerhetsveckan fundera på hur eleverna ska tas med i veckans idéarbete och genomförande.

  ”Att röra sig tryggt trafiken och under skolresorna är teman där samarbetet mellan skolan och hemmet framhävs. Trafiksäkerhetsveckan är en naturlig punkt att påminna föräldrarna om att hemma diskutera hur man rör sig på ett tryggt sätt i trafiken och till exempel användning av telefon i trafiken. Även om de vuxna ansvarar för barnens trafiksäkerhet kan barnet själv delta i trafikfostran som en aktiv aktör och inte bara som föremål för den”, påminner Tomi Niemi, teamledare vid Trafikskyddet.

  Trafikfostran under hela läsåret

  Trafiksäkerhetsveckan fungerar som ett startskott för en systematisk trafikfostran som pågår hela läsåret i enheter för småbarnsfostran, förskolan, skolor och på läroanstalter.

  ”Hur man rör sig tryggt i trafiken kan och bör behandlas på olika sätt så att trafikfostran inspirerar de olika eleverna att fundera över sitt eget beteende i trafiken. Det är också viktigt att komma ihåg att trafikfostran inte bara är hur vi vuxna definierar den. Man måste alltså lyssna på barn och unga samt på vad de själva tänker om trafiken och hur de rör sig i den”, säger Niemi.

  Bekanta dig med Trafiksäkerhetsveckans material och målsättningar på adressen www.liikenneturvallisuusviikko.fi