• Andra stadiet
  • Ungdoms­arbete

Tillsammans skapar vi ett Safe Space av bilen

Kampanjer och annan kommunikation kring ungdomar har stått i centrum för Trafikskyddets verksamhet i årtionden.I april inledde Trafikskyddet den nya marknadsföringskampanjen #SafeSpaceAvBilen som riktas till ungdomar.

Syftet med kampanjen är att stärka den sociala normen som säger att det inte är okej att ta risker i trafiken. Vi vill att ungdomarna ska inse att var och en kan påverka färdens smidighet genom sitt eget agerande eller sin passivitet. Syftet är alltså att få ungdomen att fundera på vad han eller hon själv kan göra för att färden ska fortsätta på ett säkert sätt.

Medpassageraren kan stöda eller störa föraren

Var och ens agerande i kompiskretsen har dock betydelse för färdens säkerhet. Med kampanjen uppmanar vi alltså ungdomarna att både uttrycka sin oro i en körsituation och ge beröm när kompisen agerar säkert. 

Passagerarfärdigheter är sådana åtgärder som passagerare vidtar för att främja och stöda ett säkert beteende hos föraren. Dessa är till exempel att navigera, svara på meddelanden, justera musiken, ingripa i farliga körsätt och identifiera farliga situationer.

Grupptrycket kan vara positivt eller negativt

Kompisgruppen och de normer som bildats i den påverkar ungdomens förmåga att agera och göra säkra val. Det är inte alltid så lätt att stå för de säkra val som man själv skulle göra. Om man inte vågar säga det rakt ut, kan man fundera på vem av kompisarna i gänget som skulle kunna ge en stöd. Alla har rätt att säga högt att de inte känner sig säkra.

Du kan utnyttja kampanjmaterialen i undervisningen


Passagerarfärdigheter och grupptryck är bra teman för vårens lektioner. De lämpar sig väl för undervisningen i till exempel hälsokunskap, psykologi, modersmål och bildkonst. I hälsokunskapen och på psykologilektionerna kan man till exempel utnyttja testet för passagerarfärdigheter och videon om grupptryck för att väcka en diskussion. Kampanjvideon kan utnyttjas i undervisningen i modersmål och bildkonst.

Passagerarfärdighetstestet leder de unga att fundera på hurdana passagerare de är. Utgående från testresultaten kan ni tillsammans diskutera hur ungdomar vanligtvis stöder föraren och på vilka andra sätt man kan stöda föraren. Ni kan också fundera på hurdant stöd ungdomar skulle vilja ha av sina kamrater när de själva sitter bakom ratten.

Videon om grupptryck fungerar också bra som en introduktion till behandlingen av ämnet. Med hjälp av diskussionsanvisningarna kan ni tala om både positivt och negativt grupptryck. Det lönar sig också att diskutera hur man ska agera om man hamnar i en situation där gruppen övertalar en själv eller någon annan att göra något farligt. Å andra sidan kan ni också fundera på hur gruppen kan stärka säkra sätt att agera på, till exempel genom att ge förarna respons.

Kampanjvideon kan analyseras på lektionerna i modersmål och bildkonst. De studerande kan särskilja vilka marknadsföringsmetoder som används i videon eller koncentrera sig på att analysera videons visuella utseende. Det går också att behandla temat till exempel genom att skriva manus och fotografera alternativa versioner av marknadsföringsvideon. Kampanjvideon fungerar också bra som introduktion till diskussionen om passagerarfärdigheter.

Titta på kampanjvideon, pröva att göra passagerarfärdighetstestet och diskutera grupptryck med dina elever. Materialen hittas på adressen: liikenneturva.fi/bilen-som-safe-space