• Förskole­undervisning
  • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
  • Småbarns­pedagogik

Att transportera barn med bil – säkerheten kan förbättras på många sätt

Att transportera barn tryggt med bil är något som man kan påverka på många olika sätt. Säkerheten uppstår genom verksamhet som förebygger farliga situationer och uppkomsten av olyckor. Dessutom går säkerheten ut på lösningar som syftar till att minimera följdernas allvar vid en eventuell olycka.

Småbarnspedagoger och andra som arbetar med barn har en viktig roll som barnens trafikfostrare samt som stöd för familjerna i frågor som gäller trafiksäkerheten. Trafikolyckor med barn under skolåldern inträffar ofta när de reser i bil. Genom att förmedla information till föräldrarna om säker transport av barn bidrar man till att allvarliga olyckor inte inträffar.

Trötthet och ouppmärksamhet kan öka olycksrisken för förare som kör med barn

Undersökningar visar att föräldrar till barn i regel är ansvarsfulla förare och att de sällan råkar ut för en olycka på grund av tydligt riskbeteende. Risken för kollision hos förare som kör med barn kan dock vara förhöjd till exempel på grund av trötthet och ouppmärksamhet som har att göra med barnpassageraren eller mobiltelefonen.

I synnerhet småbarnsföräldrar kan vara trötta. Trötthet ökar risken för olyckor. Det är alltså viktigt att man endast kör bil då man är utvilad och i gott skick.

Förare som kör med barn bör också vara medvetna om att föraren alltid måste koncentrera sig på trafiken. Ouppmärksamhet ökar risken för olyckor. Särskilt ett barn som inte trivs i bilen eller en liten gråtande baby kan lätt fånga förarens uppmärksamhet. Föraren kan till exempel inte mata barn under körningen eller lyfta upp tappade leksaker utan att samtidigt försämra körförmågan. Det är inte heller lämpligt för föraren att använda mobilen under körning.

Det är också viktigt att komma ihåg styrkan i att fungera som ett gott exempel: barnen i bilen tar modell av föraren i framtiden.

Olycksrisken för förare som kör med barn är mindre när en annan vuxen åker med. Hen kan hjälpa föraren med att ta hand om barnen och på så sätt göra det möjligt för föraren att koncentrera sig på körandet. Närvaron av en annan vuxen kan vara till stor nytta särskilt för oerfarna förare som kör med små barn.

Bilbarnstolar skyddar vid olyckor

Trafikskyddet uppdaterade sina rekommendationer om säkerhetsanordningar för barn i februari 2021. Syftet med rekommendationerna är att förbättra barns trafiksäkerhet, främja trygga färdsätt och utveckla en trafikkultur med positiv inställning till trafiksäkerhet. Rekommendationens centrala innehåll kan sammanfattas i tre punkter:

  1. Barnet reser i bilen i en bilbarnstol som är monterad med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt, dock minst till fyra års ålder.
  2. När vikt- eller längdgränsen för bilbarnstolen som är monterad med ryggen mot färdriktningen uppnås används en bältesstol tills barnet är 150 cm.
  3. Den säkraste platsen för ett barn är i bilens baksäte.

Man känner väl till fördelarna med att resa med ryggen i färdriktningen. Därför rekommenderar Trafikskyddet att barnet ska resa med ryggen i färdriktning så länge som möjligt. På detta sätt får huvudet och nacken bästa möjliga stöd vid en eventuell frontkollision oberoende av ålder.

Det svenska Plus-testet som fokuserar på säkerhet mäter krafterna mot nacken vid en kollision enligt de strängaste kriterierna, och ingen bilbarnstol som monteras i färdriktningen har fått godkänt resultat i det här testet. Trafikskyddet rekommenderar därför bilstolar som avlagt Plus-testet med godkänt resultat. Med en lämplig bilstol är det möjligt att resa med ryggen i färdriktningen upp till 25–32 kg eller 125–135 cm, det vill säga betydligt längre än till 4-årsåldern.

När det inte längre är möjligt att resa med ryggen i färdriktningen på grund av att bilstolarnas vikt- eller längdgränser uppfylls rekommenderar Trafikskyddet att man använder en bältesstol så länge som möjligt, d.v.s. upp till 150 cm enligt de nuvarande reglerna för godkännande.

I finländsk lag tillämpas ett nationellt undantag där det förutsätts att en säkerhetsanordning för barn används upp till 135 cm, men den alleuropeiska gränsen för användning av en säkerhetsanordning är 150 cm. Bältesstolarna erbjuder den bästa bältesstyrningen och det bästa sidoskyddet tills barnet är redo att resa enbart med ett säkerhetsbälte som är avsett för vuxna.

Småbarnspedagoger har en viktig roll i att stöda familjerna i att transportera barn tryggt

Det viktigaste är att förebygga olyckor. Samtidigt är det också viktigt att arbeta för att följderna ska bli så lindriga som möjligt om en olycka inträffar.

Vid vardagliga möten är det möjligt att stöda familjerna i att röra sig tryggt. Man kan diskutera säkerheten i trafiken med barnen och familjerna när man träffas och hälsar: hur gick resan?

Det är nyttigt att ta upp med föräldrarna att det är viktigt att föraren alltid är uppmärksam i trafiken. Man ska koncentrera sig på barnen först när bilen har stannat. Inget sådant som stör uppmärksamheten, såsom att använda mobilen, hör till trafiken. Det är också nyttigt att diskutera hur trötthet påverkar körförmågan med småbarnsföräldrar.

När moderna bilstolar används på rätt sätt skyddar de effektivt barnet vid en eventuell olycka. Trafikskyddets rekommendationer om användning av säkerhetsanordningar för barn uppmuntrar föräldrarna till säkra val.

Genom att förmedla lämplig information till föräldrar som transporterar barn deltar du i att förbättra barnens trafiksäkerhet.

Se även:

Vill du ha tilläggsutbildning av Trafikskyddet? Fråga om utbildningarna till småbarnspedagoger vid din närmaste distriktsbyrå.

Vill du dela information om säker transport av barn i din enhet? Broschyren om Trafikskyddets nya rekommendation om bilbarnstolar kan beställas här.

Läs om föräldrars risk för trafikolyckor i en nyligen färdigställd doktorsavhandling.