• Ungdoms­arbete

Trafikfostran är en viktig del av ungdomsarbetet

Förmågan att agera tryggt i trafiken och med beaktande av andra är kopplad till många teman som tas upp i ungdomsarbetet när den unga växer. Ungdomsarbetarna är också mycket viktiga som trafikfostrare. Våren 2020 frågade Trafikskyddet ungdomsarbetarna om deras syn på genomförandet av trafikfostran i ungdomsarbetet. På basis av svaren anser ungdomsarbetarna att ett viktigt tema är hur man rör sig tryggt i trafiken och att behandlingen av detta inom ungdomsarbetet bör stärkas.

De yrkesverksamma inom ungdomsarbetet stöder de unga i alla slags frågor som gäller de ungas liv. Till exempel sociala relationer, kontroll av känslor, självkännedom, identifiering av egna styrkor, mediefostran och förebyggande rusmedelsarbete är stora teman som man arbetar kring inom ungdomsarbetet. Förmågan att agera tryggt i trafiken och med beaktande av andra är kopplad till många av ovan nämnda teman inom ungdomsarbetet. Ungdomsarbetarna är också mycket viktiga som trafikfostrare.

Trafikskyddet genomförde våren 2020 en enkät riktad till ungdomsarbetarna. Syftet med enkäten var att kartlägga ungdomsarbetarnas syn på aktuella fenomen i anslutning till att röra sig i trafiken tryggt som ung samt att få en helhetsbild av omfattningen och verksamhetssätten inom den trafikfostran som görs inom ungdomsarbetet. Enkäten besvarades av sammanlagt 138 ungdomsarbetare. Av respondenterna uppgav 90 % att trafikfostran på något sätt är en del av det egna arbetet. Nästan tre av fyra respondenter (73 %) uppgav att de går igenom hur man rör sig tryggt i trafiken när saken lyfts fram eller då och då. En femtedel berättade att de regelbundet går igenom med ungdomarna hur man rör sig tryggt i trafiken. Trafikfostran genomfördes oftast i vardagliga möten med unga (62 % av respondenterna) och som praktisk övning till exempel i samband med utfärder (42 % av respondenterna). En tredjedel av ungdomsarbetarna uppgav att de går igenom hur man rör sig i tryggt trafiken när de får information om ungdomars riskbeteende i trafiken. Var sjätte (16 %) ungdomsarbetare berättade att de också ordnat separata stunder för trafikfostran.

De ungas trafikbeteende oroar majoriteten av ungdomsarbetarna – det finns behov av att stärka trafikfostran

Av de ungdomsarbetare som svarade på enkäten uppgav 60 % att de är oroliga för de lokala ungdomarnas trafikbeteende. Ändå upplevde nästan var fjärde respondent att de ungas trafikbeteende har blivit bättre under de senaste åren. Av riskbeteendet steg särskilt överhastighet, att åka på bakhjulet med moped samt trimning av mopeder upp som orosmoment bland respondenterna. Över hälften av respondenterna var oroade över dessa teman. Näst mest oroade sig respondenterna för användningen av telefon i trafiken (33%) och kompisarnas uppmuntran till att ta risker (29%).

Enligt enkäten vill största delen av ungdomsarbetarna stärka ungdomsarbetets ställning i trafikfostran. Av de ungdomsarbetare som svarade på enkäten ansåg 70 % att trafikfostran kunde behandlas mer i ungdomsarbetet. Från Trafikskyddet önskade ungdomsarbetarna särskilt material och anvisningar som planerats för ungdomsarbetet. En fjärdedel av de ungdomsarbetare som svarade på enkäten önskade också utbildning i trafikfostran.

Trafikskyddet erbjuder material och stöd för trafikfostran även för ungdomsarbetare

På vår webbplats hittar du information om olika ålders- och väganvändargrupper i trafiken, statistik, animationer och olika material och verksamhetsmodeller. För dem som arbetar med barn och unga finns en egen Lärare-sektion som erbjuder många slags aktiviteter som kan utnyttjas även annanstans än i skolan.

Trafikskyddet ordnar regelbundet regionala utbildningar för ungdomsarbetare om pedagogiken och metoderna inom trafikfostran på olika håll i Finland. I utbildningarna får deltagarna fundera över de ungas trafiksäkerhetssituation, utbyta praktiska erfarenheter av trafikfostran inom ungdomsarbetet och pröva på olika funktionella metoder som stöd för trafikfostran. Denna exceptionella höst erbjuder vi i regel utbildning på webben.

Fråga om Trafikskyddets utbildning och stöd för trafikfostran i ungdomsarbetet på ditt närmaste regionala verksamhetsställe.

Trafikskyddet utredde ungdomsarbetarnas erfarenheter av trafikfostran inom ungdomsarbetet med en enkät våren 2020. Enkäten besvarades av sammanlagt 146 yrkespersoner som arbetar med ungdomsarbete från olika delar av Finland. Materialet samlades in med både en öppen webbenkät och en pappersblankett i samband med evenemanget Nuori2020.