• Andra stadiet
  • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)
  • Ungdoms­arbete

Kompisar påverkar starkt ungdomens beteende i trafiken

De flesta ungdomar rör sig säkert och följer reglerna i trafiken. Tre av fyra som svarade på Trafikskyddets ungdomsenkät* strävar efter att röra sig säkert i trafiken också med sina vänner. En del av ungdomar upplever ändå att de kan få uppskattning i en kompisgrupp när de tar risker i trafiken. Att hantera grupptryck är en viktig del av trafikfostran.

”Det är lätt att tubba ungdomar i denna ålder och beklagligt ofta går det illa för någon.”**

Trafikskyddet tog reda på ungdomars, som studerar på högskola och andra stadiet, tankar om beteende och attityder i trafiken med en bred enkät. Enkäten förstärkte uppfattningen om betydelsen av kamratgruppen i ungdomars trafikkultur.

”Kamratgruppen – kompisgruppen och vänner – är väldigt viktig för ungdomar. En växande ung person söker svar på frågor inom olika livsområden speciellt via reaktioner från sina jämlikar. Rädslan för att stå utanför gruppen är stark och påverkar egen verksamhet. Så här är det också i trafiken, på gott och ont”, berättar Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

”Jag vill köra säkert eftersom det skulle vara hemskt om andra skulle lida tack vare min dumhet!”

”Vanligen tar man många risker med kompisar, speciellt när man åker moped och försöker visa vad man kan.”

Den största delen av ungdomarna (73 %) berättade i enkäten att de vill agera så tryggt som möjligt i trafiken när de är med sina vänner. Nästan var femte ungdom (17 %) tyckte ändå att när man tar risker i trafiken kan man få uppskattning i en egen kompisgrupp. Pojkarna upplevde detta märkbart oftare än flickorna men 12 procent av flickorna anser att när man tar risker får man uppskattning i kompisgruppen.

Hur vänner ställer sig till risktagning påverkar

Uppfattningen av hur vänner ställer sig till risktagning i trafiken påverkar också ungdomars beteende. De ungdomar vars kamratgrupp uppskattar risktagning berättade att de också tar mer risker i trafiken när de är i trafiken med deras grupp. Också säkerhetsutrustningar användes mer sällan och man ställde sig mer positivt till upplevelseinriktning i trafiken.

I gruppen finns också en direkt uppmuntran till risktagning. Var sjätte pojke berättade att kompisar har tubbat till att ta risker i trafiken. Av flickorna har åtta procent upplevd detta.

I enkäten syntes det skillnader mellan ungdomarnas grupper men skillnader inom olika grupper var nästan lika stora som mellan grupper.

”Riskbeteende förekommer i alla slags ungdomsgrupper så det är viktigt att behandla säker rörelse med alla ungdomar, inte bara med de ungdomar som utgör en högre risk i trafiken. Alltså alla ungdomar behöver trafikfostran, inte bara de som själva är förare. Förmågan att agera på ett sätt som främjar säkerhet också som passagerare är viktig för alla ungdomar”, betonar Markkanen.

Behov av självständighet och den utvecklande hjärnan påverkar ungdomens beteende

”Onödiga fortkörningar är vanliga i den egna kompisgruppen och bland bekanta och de skrämmer ganska mycket när man sitter i bilen…”

Var och en som möter ungdomar i sitt arbete kan påverka ungdomars val i trafiken. Fostraren kan hjälpa unga att känna igen maktpositioner som har fötts i kompisgruppen och hur gruppens normer påverkas.

Under tonåren ökar kamratgruppens betydelse för tonåringens beteende. Den utvecklande hjärnan skapar utmaningar för social interaktion och uppskattningsförmåga. Ungdomens tankevärld kan ofta kännas väldigt svartvit och interaktionen klumpig ur en vuxens synvinkel. Bakom finns ändå en biologisk ändamålsenlighet. Omorganiseringen av information är så intensiv i den utvecklande hjärnan att många kunskaper som hör till interaktionen, såsom förmågan att känna igen känslor och tolka sociala situationer, till och med minskar tillfälligtvis. Också utvecklingen av abstrakt tänkande gör unga mer medvetna om hur de ser ut i andras ögon. Strävan efter andra ungdomars godkännande kan också leda till riskbeteende, speciellt när den utvecklande hjärnans frontallob gör det svårare att värdera impulskontroll och följderna av handlingar. 

På det individuella planet ställer sig många ungdomar negativt till risktagning och dumhet i trafiken. Trots detta kan man i grupp handla emot sina egna attityder. Tillhörighet till en kamratgrupp är väldigt betydelsefullt för unga och med hjälp av feedback skapas en självbild. Tycker man om mig? Duger jag som jag är? Räcker jag till? är sådana frågor som en växande ung person söker svaren på, speciellt via reaktioner från sina jämlikar.

Det är viktigt att kombinera en diskussion om gruppens verksamhet med en diskussion om säker rörelse. Varför är det svårare att göra de man själv känner är rätt i gruppen och varför är det lättare för några att hålla på egna åsikter medan andra är lätta att tubba till dumma handlingar? 

Man kan öva på sätt att undvika grupptryck och göra säkra val 

Som vuxen kan du hjälpa den unga att identifiera betydelsen av gruppens normer på eget beteende och fundera tillsammans på hur man kan stå på sig under grupptrycket och uttrycka sin egen åsikt beslutsamt. Rädslan att hamna utanför gruppen är verklig och för att övervinna den måste den unga ha en uppfattning om varifrån gruppens regler för interaktion kommer. Målet är att utveckla en atmosfär i ungdomsgruppen där man får uppskattning för ett säkert beteende som beaktar andra i stället för risktagning.

På Trafikskyddets webbsidor finns funktionella övningar och med hjälp av dem kan man öva på att förstå det hur gruppens verksamhet och andras åsikter påverkar eget beteende i trafiken.

Till exempel följande övningar passar bra för att starta diskussionen:

Valtunnel (på finska)

Övningen sätter eleven i en vardaglig situation där hen måste göra ett val. I övningen sätts eleverna i olika roller där de försvarar sin egen syn på andra och övar för att slutligen göra ett eget, självständigt och säkert val.

Spegling (på finska)

Med hjälp av övningen synliggör man missuppfattningar, massillusioner, som påverkar riskbeteende.

Bekanta dig också med andra material om trafikfostran på adressen www.liikenneturva.fi/sv/larare.

*Trafikskyddet kartlade ungdomarnas tankar och erfarenheter om trafiken med en enkät på hösten 2019. Enkäten utfördes i högstadier, gymnasier samt yrkesskolor runt Finland. Totalt 3 291 ungdomar svarade på enkäten. Resultaten publiceras i sin helhet på våren 2020.

**Ungdomarnas citat från de öppna svaren i Trafikskyddets enkät.