• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Tryggt trafikbeteende lär man sig tillsammans – tips för fadderelevsverksamheten i årskurserna 1–6

Faddereleverna kan vara ett gott föredöme när det gäller att röra sig säkert i trafiken. Tryggt trafikbeteende är ett utmärkt tema för fadderelevsverksamheten, eftersom det kombinerar gemensamma aktiviteter, att föregå med gott exempel samt elevernas möjlighet att påverka skolans säkerhetskultur.

De elever i årskurserna 5 och 6 som fungerar som fadderelever är ett viktigt stöd och föregår med gott exempel för förstaklassare. Med hjälp av fadderverksamheten vill man ge första- och andraklassarna en trygg skolstart och stärka känslan av samhörighet i skolan. De äldre eleverna upplever det ofta som en ära att få vara fadder, vilket stärker elevernas känsla av delaktighet.

Faddereleverna kan vara ett gott föredöme när det gäller att röra sig säkert i trafiken. Tryggt trafikbeteende är ett utmärkt tema för fadderelevsverksamheten, eftersom det kombinerar gemensamma aktiviteter, att föregå med gott exempel samt elevernas möjlighet att påverka skolans säkerhetskultur.

Trafikskyddet har vid lärarutbildningar som ordnats i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund samlat in tips och idéer av lärare för hur man kan utnyttja samarbete mellan elever i olika åldrar i skolornas trafikfostran.

1. Gemensamma utflykter är utmärkta tillfällen för trafikfostran

Fadderverksamheten inkluderar ofta gemensamma utflykter till exempel till en intilliggande skog eller biblioteket. De stora och små eleverna går ofta i par även när man rör sig från olika ställen, till exempel på idrottsdagar på väg till idrottsplatsen. Dessa situationer är utmärkta tillfällen för trafikfostran.

När eleverna går tillsammans kan faddereleverna tillsammans med de mindre eleverna göra observationer om den egna skolans näromgivning samt prata om tryggt trafikbeteende. Ibland är faddereleverna spända inför hur de ska komma överens med den egna förstaklassaren. Trafikbeteende kan vara ett trevligt tema för faddereleven att prata om med den yngre eleven – alla är vi ju dagligen i trafiken och olika erfarenheter samt situationer ackumuleras ständigt.

För att faddereleverna även ska tycka om sin roll som stödjare av tryggt trafikbeteende ska de coachas och stödjas i uppgiften. Före utflykten är det bra att gå igenom grundläggande saker om tryggt trafikbeteende med faddereleverna. Ofta är det bra att ge eleverna ett färdigt tema som man fokuserar på under den gemensamma utflykten eller promenaden. Temat kan till exempel vara att korsa vägen, uppmärksamhet eller trygga ruttval. Faddereleverna kan tillsammans på förhand fundera hurudana frågor man kunde fråga de yngre eleverna om dessa teman och hur man kunde handleda dem.

2. Informationsinslag eller lektion med reflex som tema

Under den mörka årstiden är ett centralt tema inom trafikfostran att synas i mörkret och användningen av reflex. Användningen av reflex är ett tema runt vilket det är trevligt att hitta på olika aktiviteter mellan elever i olika åldrar.

Faddereleverna kan till exempel hålla informationsinslag för de yngre eleverna där de påminner om vikten av att använda reflex och handleder i var reflexen ska fästas. De äldre eleverna kan också bygga olika reflexkontroller för de yngre eleverna där man till exempel kontrollerar reflexens effekt med ficklampa samt tillsammans går igenom om det finns tillräckligt med reflex på jackan och väskan. Faddereleverna kan också bygga reflexbanor för de yngre eleverna i en mörk sal där man med hjälp av ficklampor ska hitta alla reflex som har gömts i utrymmet.

3. Eleverna inspireras av att bygga övningsplatser

Gårdsplanen vid den egna skolan är en bra plats att öva tryggt trafikbeteende innan man övar i en verklig trafikmiljö. De äldre eleverna kan rita en övningsstad på skolgården med gatukritor eller till exempel bara en övningsskyddsväg där man tillsammans med de yngre eleverna kan öva på att korsa vägen och centrala regler i anknytning till promenerande.

Man kan även be de äldre eleverna att hjälpa till att bygga en cykelskicklighetsbana för de yngre. Se anvisningarna för att bygga en cykelskicklighetsbana här.

4. Skyddsutrustningen kontrolleras tillsammans

Tillsammans med faddereleverna kan man också kontrollera skicket på cykelhjälmen och cykelns skyddsutrustning. Faddereleverna kan till exempel bygga en besiktningspunkt för de yngre eleverna där man går igen om de viktigaste sakerna vad gäller både cykelns och hjälmens säkerhet. Som hjälp kan man använda Trafikskyddets checklistor som du hittar här nedanför. Faddereleverna kan på förhand bekanta sig med det rätta sättet att fästa hjälmen genom att läsa om ämnet på Trafikskyddets sidor.

Checklista för hjälmens kondition (på finska)

Säkerhetskontroll av cykel (på finska)

5. Affischer som påminner om tryggt trafikbeteende

Gemensamma pysselstunder är trevliga gemensamma aktiviteter inom fadderelevverksamheten både för de äldre och de yngre eleverna. Tryggt trafikbeteende kan även här användas som tema. Eleverna kan tillsammans kläcka idéer om vilka saker kopplade till tryggt trafikbeteende som de vill påminna hela skolans elever om och planera affischer kring detta. Affischen kan till exempel vara en påminnelse om att man inte använder mobiltelefonen i trafiken eller att cyklarna hör hemma i cykelställningarna på skolgården.

Även uppgiften Vilket trafikmärke fattas? som främjar trafikmärkeskännedomen lämpar sig väl för att utföras i samarbete med faddereleverna.

Mer information om fadderelevverksamheten

Läs mer om fadderelevverksamheten på Mannerheims Barnskyddsförbunds sidor (på finska): www.mll.fi/kummioppilastoiminta

Mer information om Trafikskyddets och MLL:s gemensamma utbildning (på finska): www.liikenneturva.fi/opekoulutus