• Nuorisotyö

Nuorten liikennekäyttäytyminen huolestuttaa ja herättää keskustelua

Nuorten liikennekäyttäytyminen ja liikenneturvallisuustilanne on noussut tänä syksynä keskusteluun nuorille tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi. Keskustelun keskiössä on ollut erityisesti ikäpoikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saaneiden nuorten liikennekäyttäytyminen. Onnettomuustilastot osoittavat, että nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta nuoret ovat edelleen yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Mediassa käyty keskustelu mietityttää myös nuoria. Ajankohtainen keskustelu tarjoaakin hyvää tarttumapintaa oppilaitoksissa toteutettavalle liikennekasvatukselle.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeukselliset olot ovat kevään ja alkukesän mittaan näkyneet tien päällä riskikäyttäytymisenä. Alkusyksyn aikana on uutisoitu runsaasti myös 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaneiden kuljettajien vakavista onnettomuuksista ja törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista. Mistä johtuu, että nuorten liikennekäyttäytyminen on herättänyt niin paljon keskustelua? Onko nuorten liikennekäyttäytymisessä tapahtunut viime aikoina merkittäviä muutoksia? Tämä artikkeli tarjoaa nuorten parissa työskenteleville taustatietoa nuorten liikenneturvallisuustilanteesta sekä ajankohtaisista nuorten liikkumiseen liittyvistä muutoksista.

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteisemmäksi viime vuosina

Tänä syksynä on valitettavasti uutisoitu useista vakavista nuorille tapahtuneista liikenneonnettomuuksista. Vaikka onnettomuusuutisista muodostuva mielikuva saattaa olla toisenlainen, on nuorten liikenneturvallisuustilanne tilastojen valossa viimeisten vuosien aikana kehittynyt kuitenkin myönteiseen suuntaan. Nuorten (15–24-vuotiaiden) liikennekuolemien määrä on vähentynyt kolmanneksella ja loukkaantumisten määrä on vähentynyt neljälläkymmenellä prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana.*

Myönteisestä kehityksestä huolimatta nuoret ovat edelleen yliedustettuina onnettomuustilastoissa. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori. Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kolminkertainen koko väestöön verrattuna. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 43 ja loukkaantui noin 1 600 nuorta vuosittain. Menehtyneistä nuorista neljä viidestä oli miehiä.

Nuorille on tyypillistä omien ajotaitojen yliarviointi ja tavallista suurempi riskinotto.

Kesä näkyy onnettomuustilastoissa, sillä nuorten henkilövahingoista joka kolmas tapahtuu kesä–elokuun aikana. Viikonloput ovat tilastojen mukaan nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Henkilövahinkojen määrä nousee perjantaina ja lauantaina neljänneksellä verrattuna arkipäiviin (maanantai–torstai). Henkilöautossa tapahtuneista kuolemantapauksista 43 prosenttia sattui yöaikaan (klo 0–7 välisenä aikana).

Nuorille on tyypillistä omien ajotaitojen yliarviointi ja tavallista suurempi riskinotto. Sitä kuvaavat suistumisonnettomuudet, joissa menehtyy 40 prosenttia nuorista tieliikenneonnettomuuksien uhreista. Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyi joka kolmas uhreista. Loukkaantumisista yli kolmannes tapahtui suistumisonnettomuuksissa. Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista ja loukkaantuneista 38 prosenttia on nuoria.

Kuvio tieliikenteessä kuolleista 15-24-vuotiaista vuosina 2010-2019.
Kuvio 1. Tieliikenteessä kuolleet 15–24-vuotiaat vuosina 2010–2019.

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 ennakkotietoja
Grafiikka kuolleista ja loukkaantuneista lapsista ja nuorista tienkäyttäjäryhmän mukaan jaoteltuna vuonna 2019.
Kuvio 2. Kuolleet ja loukkaantuneet lapset ja nuoret tienkäyttäjäryhmän mukaan vuonna 2019.

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 ennakkotietoja

Ikäpoikkeusluvalla ajokortin ajaa jo viidennes ikäluokasta

Ajokorttilaki uudistui kesällä 2018. Uudistuksen myötä ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Luvan myöntäminen perustuu Traficomin kokonaisharkintaan. Erityisiä syitä ikäpoikkeusluvan saamiseksi ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat pitkät etäisyydet tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet. Uudistuksen jälkeen ikäpoikkeuslupia on myönnetty lähes 25 000. Tällä hetkellä noin joka viides 17-vuotias hakee ja saa ajokortin.

Aivojen kehitys jatkuu 25 ikävuoteen asti ja oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä tunteiden sääntelyyn liittyvät taidot kehittyvät viimeisenä.

17-vuotiaiden kuljettajien liikennekäyttäytyminen on ollut yksi nuorten liikenneturvallisuudesta tänä syksynä käydyn keskustelun keskeisimmistä teemoista. Tutkittua tietoa asiasta on vielä hyvin vähän saatavilla. Traficom on käynnistänyt ajokorttilain uudistuksesta seurantatutkimuksen, mutta tutkimuksen liikenneturvallisuusvaikutuksia koskevat tulokset valmistuvat vasta vuonna 2022. Tutkimuksista tiedetään, että uusien kuljettajien riskitaso on sitä korkeampi, mitä nuorempi on ikä.**

Nuoren valmiudet tunnistaa riskejä ja arvioida niiden seurauksia ovat vielä kehittymässä. Aivojen kehitys jatkuu 25 ikävuoteen asti ja oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä tunteiden sääntelyyn liittyvät taidot kehittyvät viimeisenä. Esimerkiksi juuri ajokortin saanut nuori saattaa kavereidensa kannustamana ajaa ylinopeutta ajattelematta, millaisia seurauksia onnettomuudella voisi olla. Ajokortin saaminen vuotta aikaisemmin ei näy niinkään nuoren kyvyssä oppia ajoneuvon käsittelyä tai liikennetilanteiden hallintaa vaan merkittävimmät erot ovat ryhmäpaineen sietokyvyssä, riskien hallinnassa ja hahmottamisessa, elämänkokemuksen puutteessa sekä ennakointikyvyssä.

Nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyvä uutisointi tarjoaa hyvää tarttumapintaa liikennekasvatukselle

Vaikka nuorten liikennekäyttäytymisestä puhuttaessa riskinotto liikenteessä usein korostuu, on hyvä muistaa, että suurin osa nuorista toimii liikenteessä turvallisesti ja arvostaa turvallisuutta. Nuoruus on tasapainottelua itsenäisyyden ja rajoitusten välillä. Liikenneturvan nuorille tekemän kyselyn mukaan*** valtaosa nuorista (73 %) kertoi haluavansa toimia mahdollisimman turvallisesti liikenteessä ystäviensä seurassa ollessaan. Lähes joka viides nuori (17 %) oli kuitenkin sitä mieltä, että ottamalla riskejä liikenteessä voi saada arvostusta omassa kaveripiirissä. 

Liikenne on merkittävä osa nuorten arkea ja nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyvä uutisointi puhututtaa paljon myös nuorten keskuudessa. Jokainen, joka kohtaa nuoria työssään, voi vaikuttaa nuorten valintoihin liikenteessä. Kasvattaja voi auttaa nuorta tunnistamaan omaan kaveripiiriin syntyneitä valta-asemia sekä sitä, miten ryhmän normit vaikuttavat. Yksilötasolla monet nuoret suhtautuvat riskinottoon ja hölmöilyyn liikenteessä kielteisesti. Siitä huolimatta ryhmässä voi tulla toimineeksi vastoin omia asenteitaan.

Kasvattajana voit auttaa nuorta tunnistamaan ryhmän normien merkitystä omaan käyttäytymiseen ja tarjota nuorille tilaisuuksia miettiä yhdessä, miten ryhmäpaineen alla voi pitää oman päänsä ja ilmaista oman mielipiteensä jämäkästi.

Vertaisryhmät – kaveriporukka ja ystävät – ovat nuorelle erittäin tärkeitä ja palautteen avulla muodostetaan minäkuvaa. Kasvava nuori hakee vastausta eri elämänalueiden kysymyksiin nimenomaan vertaistensa reaktioista. Ryhmän ulkopuolelle jäämisen pelko on voimakasta ja vaikuttaa omaan toimintaan. Näin on myös liikenteessä, niin hyvässä kuin pahassa.

Turvallisesta liikkumisesta keskusteluun onkin nuoren kanssa tärkeä yhdistää keskustelua ryhmän toiminnasta: Miksi ryhmässä on vaikeampi tehdä niin kuin itse kokisi oikeaksi? Ja miksi joillekin omista mielipiteistä kiinni pitäminen on helpompaa, kun taas toiset ovat helposti yllytettävissä mukaan typeriinkin tempauksiin? 

Keskustelun virittäjäksi voi ottaa vaikka jonkun mediassa olleen jutun nuorten liikennekäyttäytymisestä. Kasvattajana voit auttaa nuorta tunnistamaan ryhmän normien merkitystä omaan käyttäytymiseen ja tarjota nuorille tilaisuuksia miettiä yhdessä, miten ryhmäpaineen alla voi pitää oman päänsä ja ilmaista oman mielipiteensä jämäkästi. Pelko ryhmän ulkopuolelle jäämisestä on todellinen ja sen voittamiseksi nuori tarvitsee ymmärrystä siitä, mistä ryhmän vuorovaikutuksen säännöt syntyvät. Tavoitteena on synnyttää nuorten ryhmään ilmapiiri, jossa arvostusta saa riskinoton sijaan turvallisella ja muut huomioivalla käyttäytymisellä.

Liikenneturvan nettisivuilta löytyy toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla voi harjoitella ymmärtämään sitä, miten ryhmän toiminta ja muiden mielipiteet vaikuttavat omaan käyttäytymiseen liikenteessä.

Tutustu materiaaleihin.

Haluaisitko saada luokkaasi Liikenneturvan kouluvierailijan pohtimaan yhdessä nuorten kanssa turvallista liikkumista? Tutustu Liikenneturvan virtuaalisiin kouluvierailuihin yläkouluille ja toiselle asteelle.

*Lue lisää Nuorten liikenneturvallisuustilanteesta Liikenneturvan tilastokoosteesta.

**Williams A. Teenage drivers: patterns of risk. J Safety Res. 2003;34:5–15.

***Liikenneturvan nuorille tekemä kysley