• Småbarns­pedagogik

Småbarnspedagogerna upplever trafikfostran som en viktig del av sitt arbete

Enligt Trafikskyddets utredning upplever största delen av småbarnspedagogerna trafikfostran som en viktig del av deras arbete, men endast få genomförde det systematiskt. De vanligaste faktorer som ansågs vara besvärliga var bristen på lämpligt material och tid. Enligt resultaten önskade pedagogerna mera stöd för samarbetet med vårdnadshavarna. Utgående från resultaten har Trafikskyddet utvecklat nytt material för småbarnspedagogiken.

Trafikskyddet kartlade småbarnspedagogernas erfarenheter av trafikfostran med en enkät som besvarades av 714 yrkesutbildade personer som arbetar med barn under skolåldern. I enkäten kartlades också synpunkter på samarbetet med föräldrarna. Resultaten av enkätundersökningen publicerades våren 2022.

Trafikfostran upplevs som en viktig del av arbetet

Enligt resultaten upplevde största delen trafikfostran som en viktig del av sitt arbete. Det som pedagogerna upplevde att försvårade trafikfostran var bristen på lämpligt material samt tid.

Respondenterna upplevde att en fungerande metod för trafikfostran som inspirerade barnen var praktiska övningar i en riktig trafikmiljö. Dessutom ansågs det viktigt att utgå från barnen samt att utnyttja olika lekar och spel.

Att öva sig korsa vägen ansåg respondenterna vara en speciellt viktig del av trafikfostran. Att kunna korsa vägen är en viktig färdighet som barnen gärna skulle få behärska när de går till skolan.

Det lönar sig att beakta temana för trafikfostran i den egna planen för småbarnspedagogik

Trafikfostran är effektiv när den är regelbunden och kopplad till vardagen. Enligt resultaten behandlade dock cirka två av tre respondenter teman inom trafikfostran endast några gånger i månaden eller mer sällan.

Enligt utredningen genomfördes trafikfostran oftare när den ingick i den egna planen för småbarnspedagogik. Hur ledningens stöd upplevdes hade också samband med den regelbundna trafikfostran.

Trafikfostran är effektivast när den sker i samarbete med hemmen

I trafiksäkerhetsarbetet som riktar sig till små barn är det viktigt att sträva till att påverka också barnens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna är viktiga förebilder för sina barn. De har en betydande inverkan på hur barnens attityder och verksamhetssätt utvecklas.

Nästan alla som svarade på enkäten upplevde att trafikfostran var effektivast då den sker i samarbete med hemmet. Ändå uppgav endast ungefär var tredje svarande att man på verksamhetsstället regelbundet informerar vårdnadshavarna om trafiksäkerheten. 

Största delen av respondenterna meddelade att de skulle ta upp saken med vårdnadshavaren om de såg att barnet inte använder cykelhjälm. Ungefär hälften skulle ta upp saken om de såg att barnet inte hade en ändamålsenlig bilbarnstol. Som stöd för att föra olika trafikteman på tal önskade respondenterna konkreta exempel på hur frågor kan tas upp med föräldrarna. Dessutom önskade man sig lämpligt material att dela ut till föräldrarna.

Trafikfostran för barn som behöver särskilt stöd kräver planering och framförhållning

Barn med särskilda behov kan ha en förhöjd risk i trafiken och de behöver mera stöd inom trafikfostran. Cirka 40 procent av de yrkesutbildade personer som svarade på enkäten arbetade med specialbarn. De upplevde att det ofta krävs mer planering och framförhållning för att kunna fungera med specialbarn i trafiken. De önskade att materialet för trafikfostran som riktar sig till barn med särskilda behov skulle vara tillräckligt enkelt och utnyttja illustrationer så mycket som möjligt.

Trafikskyddet stöder småbarnspedagogerna

Enkätresultaten stöder Trafikskyddet i utvecklingen av produkter som riktar sig till småbarnspedagogiken. Vi publicerar nytt material på vår webbplats.

Kolla in undervisningsmaterial: liikenneturva.fi/sv/undervisningmaterial

Tack till alla som svarat på enkäten. Grunden för ett tryggt trafikbeteende skapas i den tidiga barndomen, och ni småbarnspedagoger spelar en viktig roll i det arbetet.