• Varhais­kasvatus

Varhaiskasvattajat kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi työtään

Liikenneturvan selvityksen mukaan suurin osa varhaiskasvattajista kokee liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi työtään, mutta vain harva toteutti sitä suunnitelmallisesti. Yleisimmät hankaloittavat tekijät koettiin olevan sopivien materiaalien ja ajan puute. Tulosten mukaan yhteistyöhön huoltajien kanssa kaivattiin lisää tukea. Liikenneturva on kehittänyt tulosten pohjalta uusia materiaaleja varhaiskasvatuksen hyödynnettäväksi.

Liikenneturva kartoitti varhaiskasvattajien kokemuksia liikennekasvatuksesta kyselyllä, johon vastasi 714 alle kouluikäisten lasten kanssa työskentelevää ammattilaista. Kyselyssä kartoitettiin myös näkemyksiä yhteistyöstä vanhempien kanssa. Kyselytutkimuksen tulokset julkaistiin keväällä 2022.

Materiaalien ja ajan puute hankaloittaa liikennekasvatuksen toteutusta

Tulosten mukaan suurin osa koki liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi työtään. Liikennekasvatuksen toteuttamista koettiin eniten hankaloittavan sopivien materiaalien ja ajan puute.

Vastaajat kokivat oikeassa liikenneympäristössä tapahtuvan käytännönläheisen harjoittelun toimivaksi ja lapsia innostavaksi liikennekasvatukseksi. Lisäksi lapsilähtöisyys sekä erilaisten leikkien ja pelien hyödyntäminen nähtiin tärkeiksi.

Erityisen tärkeinä liikennekasvatussisältöinä pidettiin tienylitystaitojen harjoittelua. Turvallinen tienylittäminen onkin tärkeä taito, joka lasten olisi hyvä hallita kouluun mentäessä.

Liikennekasvatusteemat kannattaa huomioida omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa

Liikennekasvatus on vaikuttavaa, kun se on säännöllistä ja arkeen sidottua. Tulosten mukaan kuitenkin noin kaksi kolmesta vastaajasta käsitteli liikennekasvatusteemoja vain muutaman kerran kuukaudessa tai harvemmin.

Selvityksen perusteella liikennekasvatusta toteutettiin useammin, kun se oli huomioitu omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Myös kokemus johdon tuesta oli yhteydessä liikennekasvatuksen säännölliseen toteuttamiseen.

Liikennekasvatus on tehokkainta, kun se tapahtuu yhteistyössä kotien kanssa

Pieniin lapsiin kohdistuvassa liikenneturvallisuustyössä on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan myös lasten huoltajiin. Huoltajat ovat tärkeitä roolimalleja lapsilleen. He vaikuttavat lasten asenteiden ja toimintatapojen kehittymiseen olennaisesti.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokivat liikennekasvatuksen tehokkaimmaksi silloin, kun se tapahtuu yhteistyössä kodin kanssa. Kuitenkin vain noin joka kolmas vastanneista ilmoitti, että toimipisteessä viestitään huoltajille liikenneturvallisuudesta säännöllisesti.  

Vastaajista suurin osa ottaisi puheeksi huoltajan kanssa, jos näkisi, että lapsi ei käytä pyöräilykypärää. Noin puolet ottaisi puheeksi, jos näkisi, että lapsella ei ole asianmukaista turvaistuinta. Erilaisten liikenneteemojen puheeksi ottamisen tueksi toivottiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ottaa asiat esille vanhempien kanssa. Lisäksi toivottiin sopivaa materiaalia vanhemmille jaettavaksi.

Erityistä tukea vaativien lasten liikennekasvatus vaatii suunnittelua ja ennakointia

Erityislasten riski liikenteessä voi olla kohonnut ja he tarvitsevat liikennekasvatuksessa enemmän tukea. Kyselyyn vastanneista ammattilaisista noin 40 % työskenteli erityislasten kanssa. He kokivat, että erityislasten kanssa toimiminen liikenteessä vaatii usein enemmän suunnittelua ja ennakointia. Erityislasten kanssa käytettävien liikennekasvatusmateriaalien toivottiin olevan riittävän yksinkertaisia ja mahdollisimman paljon kuvitusta hyödyntäviä.

Liikenneturva tukee varhaiskasvattajia

Kyselyn tulokset tukevat Liikenneturvaa varhaiskasvattajille suunnattujen tuotteiden kehittämisessä. Tänä vuonna olemme tuottaneet uusia toimintamalleja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tueksi:

Toimintamalleihin kuuluvat väritystehtävät kannattaa lähettää lasten mukana kotiin tiedoksi vanhemmille. Niissä kannustetaan huoltajia vierailemaan uudella verkkosivullamme: liikenneturva.fi/LapsiOppiiMallista. Sen sisältämät animaatiot kannustavat huoltajia liikennekasvatukseen ja muistuttavat hyvänä roolimallina toimimisen tärkeydestä. Lisäksi verkkosivulla on testejä, joilla huoltaja voi tarkistaa tietonsa liikennekasvatuksesta. Verkkosivun animaatiot sopivat hyvin esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä esitettäväksi.

Julkaisemme syksyn aikana myös uutta materiaalia suunnitelmallisen ja säännöllisen liikennekasvatuksen toteuttamisen tueksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen hyödynnettäväksi on tulossa lisää uusia värityskuvia lasten turvalliseen matkustamiseen liittyen. Suunnitelmissamme on myös tuottaa materiaalia erityistä tukea vaativien lasten liikennekasvatukseen.

Kiitoksia vielä kaikille kyselyyn vastanneille. Turvallisen liikennekäyttäytymisen perusteet rakennetaan varhaislapsuudessa ja te varhaiskasvattajat olette siinä tärkeässä roolissa!

Linkit