Lärarnas fortbildning om trafikfostran lyckas också på distans

  I början av juni trädde en ny vägtrafiklag i kraft. I anslutning till detta ordnade Trafikskyddet en utbildningsrunda för lärarna, vars mål var att stärka lärarnas kunskaper i trafikfostran. Coronasituationen gjorde att utbildningsrundan fick genomföras helt på distans. Det påtvingade språnget för att ordna distansutbildning för lärarna erbjöd många nya idéer om hur distansförbindelserna även i fortsättningen kan utnyttjas för att stöda skolornas trafikfostran.

  Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni medförde ändringar i trafikreglerna, trafikmärken och vägbeteckningar. Största delen av reglerna för hur man rör sig i vardagen förblev dock oförändrade. Den nya lagen betonar förutseende och beaktande av andra trafikanter. I samband med lagändringen ville Trafikskyddet erbjuda lärare och andra som arbetar med barn och unga utbildning både om de ändringar som den nya lagen medför och om genomförandet av en effektiv trafikfostran. I utbildningsrundan på distans deltog under hösten sammanlagt nästan 200 lärare från olika delar av Finland.

  Distansutbildningarna erbjuder flexibilitet, men man saknade mötena som förekommer vid närutbildningarna

  Trafikskyddets lärarutbildningsrunda i form av Teams-möten och elektroniska föreläsningsinspelningar visade att lärarna är mycket intresserade av och diskuterar teman kring trygg rörlighet. Under utbildningspasset som pågick en timme gick man kort igenom principerna för trafikfostran och genomförandet av en effektiv trafikfostran. Största delen av utbildningstillfället användes för att gå igenom de viktigaste reformerna av reglerna för gång och cykling och för att repetera särskilt utmanande väjningsregler. 

  Det intensiva genomförandet på distans fick mycket beröm för att tröskeln för att delta var låg och för att de ändringar som den nya vägtrafiklagen medförde gicks igenom effektivt. I synnerhet teckningarna som illustrerar trafiksituationerna fick beröm av deltagarna. Dessa bilder finns på vårt Flickr-konto och kan fritt användas av alla fostrare.

  Även om det fanns många positiva sidor med distansgenomförandet hade det också sina egna utmaningar. I synnerhet presentationen av funktionella metoder för trafikfostran blev oundvikligen mer ytlig än i närutbildningar, där metoderna kan testas tillsammans i praktiken. I lärarnas utbildningar är det också viktigt att nätverka och att dela erfarenheter och god praxis med varandra. I våra första distansutbildningar fick också denna viktiga del en klart mindre roll och blev efter utbildningsrundan ett av de viktigaste utvecklingsobjekten med tanke på fortsättningen.

  Reglerna och säkerhetsutrustningen för cykling väckte flest frågor

  Trafikreglerna spelar en viktig roll när det gäller att röra sig tryggt i trafiken. De är gemensamma avtal om hur man rör sig i trafiken. Med hjälp av trafikreglerna stöder man trafikanterna att agera tryggt, göra rätta tolkningar och förutse trafiken. Att känna till reglerna ger en god grund för färdigheterna för hur man rör sig tryggt i trafiken och därför är detta en viktig del av trafikfostran för barn och unga. Trafikfostran omfattar mycket mer än endast kännedom om reglerna. Till färdigheterna att kunna röra sig tryggt i trafiken hör även till exempel körskicklighet med såväl cykel som motorfordon, kunskap i växelverkan, användning av säkerhetsutrustning och säkerhetspositiv inställning samt uppfattningsförmågan av sig själv som trafikant. När man planerar och genomför skolans trafikfostran är det viktigt att se till att de olika delområdena inom trafikfostran behandlas ingående.

  Under utbildningsrundan ställde lärarna särskilt frågor om reglerna för cykling och användningen av säkerhetsutrustning. I den bifogade listan har vi samlat de frågor som ofta ställdes av lärarna och som väckte mest funderingar under utbildningarna. Frågorna besvaras av Trafikskyddets utbildningshandledare Elias Ruutti.

  1. Barn under 12 år får cykla på trottoaren, men inte vuxna. Hur borde läraren agera tillsammans med en barngrupp om man blir tvungen att välja en rutt där det finns gångbana men ingen cykelväg?

  En person under 12 år får cykla på trottoaren, om detta inte medför betydande olägenhet för gångtrafiken. En hel barngrupp som cyklar på trottoaren är utmanande även på grund av en eventuell olägenhet för gångtrafiken, och andra än barn under 12 år ska i vilket fall som helst använda vägrenen eller körbanan om cykelväg saknas. Dessutom kan det vara ganska utmanande att från körbanan leda en barngrupp som kör på trottoaren. När man cyklar tillsammans med en barngrupp lönar det sig att planera rutten omsorgsfullt och vid eventuell brist på cykelvägar välja vägavsnitt som till övriga delar lämpar sig så bra som möjligt för cykling.

  2. Varför straffas man inte för att man inte använder hjälm, men man kan till exempel få böter för att man saknar ljus då man cyklar i mörker?

  Cyklister och cykelpassagerare ska i allmänhet använda skyddshjälm under körning.

  På grund av formuleringen av bestämmelsen om användning av hjälm kan man inte bestraffas för underlåtenhet att använda hjälm och därför har man inte kunnat lista underlåtelse att använda skyddshjälm bland grunderna för påförande av avgift för trafikförseelse. Förnuftet i att använda cykelhjälm eller belysning är dock inte beroende av sanktionerna i anslutning till dessa, utan av motiverade säkerhetsfördelar.

  3. Får man cykla över övergångsstället?

  Ja. I den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 juni 2020, nämns särskilt möjligheten att korsa körbanan med fordon även längs en skyddsväg. Väjningsplikten bestäms dock antingen med stöd av trafikstadgan eller av en föreskrift som utfärdats med en trafikregleringsanordning, då cyklisten i regel är väjningspliktig när han eller hon kommer från cykelvägen till körbanan. Om cyklisten leder sin cykel längs skyddsvägen är han eller hon en fotgängare, varvid bilisterna måste väja för honom eller henne. Att leda cykeln är också det säkraste sättet för barnen att ta sig över vägen, eftersom det ger mer tid att göra observationer.

  4. Får cykelbelysningen vara fäst också vid cyklisten?

  Ja. Formuleringen i den gällande vägtrafiklagen säger att man vid körning ska använda lyktor som ger ljust ljus framåt och rött ljus bakåt. Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift som preciserar dessa fordons struktur och utrustning anger separat att lyktorna kan ersättas med motsvarande ljus som fästs vid cyklisten.

  Trafikskyddet erbjuder stöd för lärare