Turvalaitteet ja pyöräilyn säännöt mietityttävät opettajakoulutuksissa

  Kesäkuun alussa tuli voimaan uusi tieliikennelaki. Tähän liittyen Liikenneturva järjesti opettajille koulutuskiertueen, jonka tavoitteena oli vahvistaa opettajien liikennekasvatusosaamista. Koronatilanne siirsi koulutuskiertueen toteutettavaksi kokonaan etänä. Pakon edessä tapahtunut loikkaus opettajien etäkoulutusten järjestämiseen tarjosi paljon uusia ideoita siihen, miten etäyhteyksiä voidaan jatkossakin hyödyntää koulujen liikennekasvatuksen tukemisessa.

  Kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi mukanaan muutoksia liikennesääntöihin, liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin. Valtaosa arkisista liikkumisen säännöistä pysyi kuitenkin ennallaan. Uusi laki korostaa ennakointia ja toisten tienkäyttäjien huomioon ottamista. Lakimuutoksen yhteydessä Liikenneturva halusi tarjota opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville koulutusta sekä uuden lain mukanaan tuomista muutoksista että vaikuttavan liikennekasvatuksen toteuttamisesta. Etänä järjestetylle koulutuskiertueelle osallistui syksyn aikana yhteensä lähes 200 opettajaa eri puolilta Suomea.

  Etäkoulutukset tarjoavat joustavuutta, mutta lähikoulutusten tarjoamaa kohtaamista kaivattiin

  Teams-kokouksina ja sähköisinä luentotallenteina toteutettu Liikenneturvan opettajakoulutuskiertue osoitti, että turvallisen liikkumisen teemat kiinnostavat ja keskusteluttavat opettaja paljon. Tunnin mittaisessa koulutustuokiossa käytiin läpi lyhyesti liikennekasvatuksen periaatteita sekä vaikuttavan liikennekasvatuksen toteuttamista. Suurin osa koulutushetkestä käytettiin keskeisimpien kävelyn ja pyöräilyn sääntöuudistusten läpikäyntiin sekä erityisesti haastavien väistämissääntöjen kertaamiseen.  

  Tiivis etätoteutus sai palautteessa paljon kehuja siitä, että kynnys osallistua oli matala ja uuden tieliikennelain mukanaan tuomia muutoksia käytiin tehokkaasti läpi. Erityisesti liikennetilanteita havainnollistavat piirroskuvat saivat osallistujilta kiitosta. Nämä kuvat ovat kaikkien kasvattajien vapaasti hyödynnettävissä Flickr-tilillämme.

  Vaikka etätoteutuksessa oli paljon myönteisiä puolia, on siinä myös omat haasteensa. Erityisesti liikennekasvatuksen toiminnallisten menetelmien esittely tiiviissä etäkoulutuksessa jäi väistämättä pintapuolisemmaksi kuin lähikoulutuksissa, joissa menetelmiä voidaan yhdessä kokeilla ihan käytännössä. Opettajien koulutuksissa tärkeää on myös verkostoituminen ja opettajien keskinäinen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Ensimmäisissä etäkoulutuksissamme myös tämä tärkeä osuus jäi selkeästi pienempään rooliin ja nousi koulutuskiertueen jälkeen yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista jatkoa ajatellen.

  Pyöräilyn säännöt ja turvavarusteet herättivät eniten kysymyksiä

  Liikennesäännöillä on tärkeä rooli turvallisessa liikkumisessa. Ne ovat yhteisiä sopimuksia sille, miten liikenteessä liikutaan. Liikennesääntöjen avulla tuetaan liikkujia toimimaan turvallisesti, tekemään oikeita tulkintoja ja ennakoimaan liikenteessä. Sääntötuntemus luo pohjaa turvallisen liikkumisen taidoille ja on siksi tärkeä osa lasten ja nuorten liikennekasvatusta. Liikennekasvatus pitää kuitenkin sisällään paljon muutakin kuin pelkästään sääntötuntemuksen. Turvallisen liikkumisen taitoihin kuuluvat esimerkiksi ajotaidot niin pyörällä kuin moottoriajoneuvoillakin, vuorovaikutustaidot, turvavarusteiden käyttö ja turvallisuusmyönteiset asenteet sekä ymmärrys itsestä liikkujana. Koulun liikennekasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on tärkeä huolehtia siitä, että liikennekasvatuksen eri osa-alueet tulevat käsiteltyä laajasti.

  Koulutuskiertueen aikana opettajat esittivät erityisesti pyöräilyn sääntöihin sekä turvavarusteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Oheiseen listaan on kerätty opettajien usein esittämiä kysymyksiä, jotka herättivät eniten pohdintaa koulutustilaisuuksissa. Kysymyksiin vastaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

  1. Alle 12-vuotias saa ajaa jalkakäytävällä, mutta aikuinen ei. Miten opettajan kannattaisi lapsiryhmän kanssa toimia, jos joudutaan valitsemaan reitti, jossa on jalkakäytävä, mutta ei pyörätietä?

  Alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä, jollei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle. Kokonainen lapsiryhmä pyöräilemässä jalkakäytävällä on mahdollisen jalankululle aiheutuvan haitankin vuoksi haasteellinen ja muiden kuin alle 12-vuotiaiden on joka tapauksessa käytettävä pyörätien puuttuessa piennarta tai ajorataa. Lisäksi jalkakäytävällä ajavan lapsiryhmän johtaminen ajoradalta käsin voi olla melko haasteellista. Kun lapsiryhmän kanssa lähdetään pyöräilemään, kannattaa reittisuunnittelu tehdä huolella ja mahdollisuuksien pyöräteiden puutteessa valita reiteille muilta osin mahdollisimman hyvin pyöräilyyn sopivia tieosuuksia.

  2. Miksi kypärän käyttämättä jättämisestä ei rangaista, mutta esim. valojen puuttumisesta pimeällä voi saada sakon?

  Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä suojakypärää.

  Kypärän käyttöä koskevan säännöksen muotoilun vuoksi käyttämättä jättämisestä ei voida rangaista, eikä suojakypärän käyttämättä jättämistä ole siksi voitu listata liikennevirhemaksun määräämisperusteisiin. Kypärän tai valaisimien käytön järkevyys ei kuitenkaan ole riippuvainen näihin liittyvistä sanktioista, vaan perustelluista turvallisuushyödyistä.

  3. Saako suojatien yli pyöräillä?

  Kyllä saa. 1.6.2020 voimaan tulleessa uudessa tieliikennelaissa on erikseen mainittu mahdollisuus ylittää ajorata ajoneuvolla myös suojatietä pitkin. Väistämisvelvollisuus määräytyy kuitenkin joko liikennesäännön tai liikenteenohjauslaitteella annetun määräyksen perusteella, pyöräilijän ollessa lähtökohtaisesti pyörätieltä ajoradalle tullessaan väistämisvelvollinen. Jos pyöräilijä taluttaa pyöränsä suojatietä pitkin, on hän jalankulkija, jolloin autoilevien on annettava hänelle tietä. Taluttaminen onkin lapsille turvallisin tapa ylittää tie, sillä se antaa enemmän aikaa myös havaintojen tekemiseen.

  4. Saavatko pyörän valot olla kiinni myös pyöräilijässä?

  Kyllä saavat. Voimassa olevan tieliikennelain muotoilu kertoo, että ajettaessa on käytettävä eteenpäin vaaleaa ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta. Näiden ajoneuvojen rakennetta ja varusteita tarkentava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys kertoo erikseen, että valaisimet voidaan korvata vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla.

  Liikenneturva tarjoaa tukea opettajille