Reglerna skapar en grund för hur man rör sig tryggt i trafiken – ta kontroll över ändringarna i vägtrafiklagen med hjälp av ett webbinarium

    I början av juni trädde den nya vägtrafiklagen i kraft. Den betonar förutseende och beaktande av andra trafikanter. Den nya vägtrafiklagen införde också nya trafikmärken i gatubilden och ändrade vägmarkeringarna. Till största delen agerar man dock fortfarande i trafiken med bekanta regler och förnyelsen av vägtrafiklagen ger en bra impuls till att repetera dem. Trafikskyddets koncisa webbinarium presenterar de ur fostrarens synvinkel viktigaste förändringarna som hänför sig till att röra sig till fots och med cykel.

    Den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft i juni medförde ändringar i trafikreglerna, trafikmärken och vägbeteckningar. Största delen av reglerna för hur man rör sig i vardagen förblev dock oförändrade. Den nya lagen betonar förutseende och beaktande av andra trafikanter. Trafikskyddet erbjuder lärare och andra som arbetar med barn och unga ett koncist webbinarium som behandlar de förändringar som den nya lagen medför, särskilt med tanke på fotgängare och cyklister. På webbinariet repeteras också de regler som förblir oförändrade.

    Trafikreglerna spelar en viktig roll när det gäller att röra sig tryggt i trafiken. De är gemensamma avtal om hur man rör sig i trafiken. Med hjälp av trafikreglerna stöder man trafikanterna att agera tryggt, göra rätta tolkningar och förutse trafiken. Att känna till reglerna ger en god grund för färdigheterna för hur man rör sig tryggt i trafiken och därför är detta en viktig del av trafikfostran för barn och unga. Trafikfostran omfattar mycket mer än endast kännedom om reglerna. Till färdigheterna att kunna röra sig tryggt i trafiken hör även till exempel körskicklighet med såväl cykel som motorfordon, kunskap i växelverkan, användning av säkerhetsutrustning och säkerhetspositiv inställning samt uppfattningsförmågan av sig själv som trafikant. När man planerar och genomför skolans trafikfostran är det viktigt att se till att de olika delområdena inom trafikfostran behandlas ingående.

    När man övar trafikreglerna med barn och unga med hjälp av olika bilder och uppgifter är det viktigt att kombinera och koppla ihop reglerna med barnets egen trafikmiljö och hur man agerar där. Redan när du tittar på webbinariet kan du som fostrare fundera på hur de olika sakerna och situationerna som presenteras i inspelningen syns i din närmiljö och vilka perspektiv som är viktiga i ditt eget arbete med trafikfostran.

    Bekanta dig med webbinariet.