Säännöt luovat perustan turvalliselle liikkumiselle – ota tieliikennelain muutokset haltuun webinaarin avulla

    Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikenne laki korostaa ennakointia ja toisten tienkäyttäjien huomioimista. Uusi tieliikennelaki toi myös katukuvaan uusia liikennemerkkejä ja muutti tiemerkintöjä. Suurimmaksi osaksi liikenteessä toimitaan kuitenkin edelleen tutuilla säännöillä, joiden kertaamiseenkin tieliikennelain uudistuminen antaa hyvän kimmokkeen. Liikenneturvan tiivis webinaari esittelee kasvattajan näkökulmasta tärkeimmät kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät muutokset.

    Kesäkuussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki toi mukanaan muutoksia liikennesääntöihin, liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin. Valtaosa arkisista liikkumisen säännöistä pysyi kuitenkin ennallaan. Uusi laki korostaa ennakointia ja toisten tienkäyttäjien huomioon ottamista. Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville katsottavaksi tiiviin webinaarin, jossa käsitellään uuden lain mukanaan tuomia muutoksia erityisesti kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Webinaarissa kerrataan myös niitä sääntöjä, jotka pysyvät ennallaan.

    Liikennesäännöillä on tärkeä rooli turvallisessa liikkumisessa. Ne ovat yhteisiä sopimuksia sille, miten liikenteessä liikutaan. Liikennesääntöjen avulla tuetaan liikkujia toimimaan turvallisesti, tekemään oikeita tulkintoja ja ennakoimaan liikenteessä. Sääntötuntemus luo pohjaa turvallisen liikkumisen taidoille ja on siksi tärkeä osa lasten ja nuorten liikennekasvatusta. Liikennekasvatus pitää kuitenkin sisällään paljon muutakin kuin pelkästään sääntötuntemuksen. Turvallisen liikkumisen taitoihin kuuluvat esimerkiksi ajotaidot niin pyörällä kuin moottoriajoneuvoillakin, vuorovaikutustaidot, turvavarusteiden käyttö ja turvallisuusmyönteiset asenteet sekä ymmärrys itsestä liikkujana. Koulun liikennekasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on tärkeä huolehtia siitä, että liikennekasvatuksen eri osa-alueet tulevat käsiteltyä laajasti.

    Kun liikennesääntöjä harjoitellaan lasten ja nuorten kanssa erilaisten kuvien ja tehtävien avulla, on tärkeää yhdistää ja kiinnittää säännöt lapsen omaan liikenneympäristöön ja siellä toimimiseen. Jo webinaaria katsoessasi voit kasvattajana pohtia sitä, miten erilaiset tallenteessa esitellyt asiat ja tilanteet näkyvät lähiympäristössäsi ja mitkä näkökulmat ovat omassa liikennekasvatustyössäsi tärkeitä.

    Tutustu webinaariin.