• Andra stadiet
 • Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)
 • Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

Idéer för trafikfostran i olika årskurser under distansstudierna

Undantagstillståndet som orsakats av coronaviruspandemin har lett till att skolor och läroanstalter stängts, så barn och unga studerar nu hemma. Det går ändå utmärkt att ordna trafikfostran även på distans.

Trafikskyddet erbjuder tips och material som är lätta att ta i bruk för alla årskurser. Det lönar sig också att utnyttja tipsen under normala förhållanden – det går lätt att förvandla familjens gemensamma stunder utomhus till utmärkta tillfällen för praktisk trafikfostran.

Vi har sammanställt en tipslista för lärare med Trafikskyddets olika verktyg och material för hemmabruk som lämpar sig för självständiga övningar i trafikkunskap.

Uppgifter för årskurser 1–6

I inlärningsmiljön Trafikpuppe bekantar man sig med trygg trafik på ett roligt sätt

 • Trafikskyddets Trafikpuppe är en inlärningsmiljö för barn i förskoleåldern och elever i årskurs 1–2. Den är webbläsarbaserad och gratis.
 • I Trafikpuppe övar man på observation och förutseende, som är viktiga färdigheter i trafiken. Dessutom bekantar man sig med olika trafiksituationer som man kan stöta på till exempel på vägen till skolan. Trafikpuppe innehåller också olika spel där man får bekanta sig med olika trafikmärken och ljud i trafiken.
 • Man behöver inte kunna läsa för att använda Trafikpuppe eftersom man kan lyssna på texterna.

Bekanta dig med Trafikpuppe på adressen www.trafikpuppe.net

Berättelser för att fundera på hur man rör sig tryggt

Trafikskyddet har utarbetat korta berättelser om olika årstider. Berättelserna lyfter fram många teman som är viktiga för att röra sig tryggt i trafiken. Ett läskunnigt barn kan själv läsa berättelserna, eller så kan föräldern läsa dem för barnet.

Efter att ha läst berättelserna kan man be barnet svara på frågor som uppmuntrar till att fundera på säkerhet i trafiken. Barnet kan antingen skriva svaren på papper, eller så kan man diskutera med barnet med hjälp av frågorna.

Frågor som stöd för att behandla berättelsen:

 • Hur hängde historien ihop med att röra sig tryggt?
 • Vad tyckte du var den viktigaste lärdomen i berättelsen? Vad lärde sig barnen i berättelsen av situationen?
 • Har du själv någon gång varit i samma situation som den som beskrivs i berättelsen?
 • Varför är det alltid viktigt att vara uppmärksam i trafiken?
 • Vilka saker ska man beakta i trafiken just den här tiden på året?

Berättelserna finns här:

Färgläggningsuppgifter

Om du har tillgång till en skrivare kan du skriva ut färgläggningsbilder som är relaterade till att röra sig tryggt i trafiken på Trafikskyddets webbplats.

Här hittar du färgläggningsbilder av cykelhjälmar: Färglägg en cykelhjälm eller färglägg en skateboardhjälm. Eleven kan också skriva en minneslista på bilden över vad som är viktigt att beakta när man tar på sig hjälmen. 

Här finns trafikmärken som färgläggningsbilder. I samband med att eleven färglägger bilderna kan hen också ges i uppdrag att ta reda på vad varje trafikmärke betyder. Man kan också fortsätta med uppgiften genom att be eleven att fundera på vilka av dessa trafikmärken hen möter på vägen till skolan.

Man kan uppmuntra eleverna att fundera på betydelsen av trafikreglerna och den växelverkan som behövs i trafiken genom att ge dem i uppgift att designa ett eget trafikmärke som främjar säkerheten vid gång och cykling. Vilket trafikmärke saknar vi? -övningen kan tillämpas för att användas som en teckningsuppgift hemma, och klassen kan dela sina färdiga verk på olika inlärningsplattformar som används.

Årskurserna 7–9 samt andra stadiet

Ouppmärksamhet i trafiken

Med ouppmärksamhet avses att man fäster uppmärksamheten vid något annat än att köra cykel eller moped: blicken är inte på trafiken, handen är inte på mopedens eller cykelns styrstång, eller man koncentrerar sig på något annat än trafiksituationen. Likaså kan en fotgängares uppmärksamhet vara på smarttelefonens skärm och föra bort koncentrationen från trafiken. För barn kan telefonsamtal, spel eller meddelanden föra bort uppmärksamheten från trafiken ännu mer än för vuxna.

På Trafikskyddets webbplats finns mycket information om ouppmärksamhet i trafiken. Be eleverna att bekanta sig med ämnet på två olika sätt med hjälp av en kampanjvideo som åskådliggör ämnet:

Be eleverna att fundera på ouppmärksamhet i trafiken efter att de bekantat sig med videorna genom att skriva ner svaren på följande frågor:

 • Varför ökar risken att råka ut för en olycka om man använder mobiltelefonen i trafiken?
 • Vilka andra saker utöver telefonen kan orsaka ouppmärksamhet i trafiken?
 • Hur använder du din mobil i trafiken?
 • Vilka anvisningar skulle du ge unga om användningen av mobiltelefonen i trafiken?

Trygg mopedkörning

I synnerhet elever i årskurs 8–9 i högstadiet är intresserade av att köra moped och mopedbil. Detta ger ett bra tillfälle att påverka trafikkunskapen och -attityderna.

Be eleverna att bekanta sig med mopedens stoppsträcka med hjälp av denna animation.

Ge eleverna länken till Kahoot-spelet om trygg mopedkörning.

Rusmedel och trafiken

En berusad chaufför kan skada sig själv och andra. Det kan ändå vara svårt särskilt för unga att ingripa om någon tänker köra i berusat tillstånd. Med hjälp av verksamhetsmodellen #modig kan man utmana unga att fundera över sin egen inställning till rattfylleri och fundera på sätt att hindra en kompis från att köra berusad.

Be studerandena att titta på #modig-videon och sedan fundera på sina egna tankar om att köra berusad med hjälp av följande frågor:

 • Vad får någon att köra berusad? Finns det någon skillnad mellan alkohol och narkotika med tanke på körförmågan?
 • Har du tagit nycklarna ifrån en kompis som varit på väg att köra berusad? Hur gjorde du det? Hur kändes det?
 • Vad kan du säga eller göra om din kompis tänker köra när hen är berusad?

Som bakgrundsinformation kan studerandena också bekanta sig med drogernas inverkan i trafiken (på finska).

Övning i förutsedd ånger för att fundera på konsekvenserna av sina handlingar

Att på förhand fundera på de känslomässiga konsekvenserna av ett riskfyllt beteende kan betydligt minska dumt beteende. Idén med metoden förutsedd ånger (anticipated regret) är att aktivera tankar och känslor som följer av en obehaglig upplevelse. Med hjälp av övningarna kan man konkretisera konsekvenserna av de egna okloka handlingarna före något allvarligt har hunnit hända.

Den främsta fördelen med övningar i förutsedd ånger är att man utnyttjar de känslor som riskbeteendet väcker. Att bara informera och varna om risker fungerar inte lika bra som att man dessutom själv upplever dessa känslor.

Be eleverna att fundera på exempelberättelsen nedan och sedan svara på följande frågor:

”Du steg på bilen som kördes av en berusad förare. Du ville åka till din vän för en efterfest. Det var midnatt. Färden slutade ändå i dikeskörning på grund av för hög hastighet. Polisen kom på plats och uförde utandningsprovet på föraren, som blåste 0,8 promille. En av dina vänner skadade sig och lades in på sjukhus för åtminstone en vecka. Du och alla andra fick bara skrubbsår.”

 • Hur förklarar du situationen för polisen på olycksplatsen? Hur känns det?
 • Hurdana tankar går runt i ditt huvud när du har kommit hem på morgonen?
 • Hur berättar du för dina föräldrar på morgonen vad som hände på natten? Hur känns det?
 • Hur känns det att träffa dina vänners föräldrar när du råkar besöka din kompis på sjukhuset samtidigt som dem?
 • Vad kan jag göra för att inte hamna i denna situation?