• Småbarns­pedagogik

Gårdspromenader gör barn bekanta med säkert trafikbeteende och sin näromgivning

Trafikfostran inom småbarnsfostran handlar till stor del om tillägnande av trygga rutiner och inlärning av grunderna. Trafikfostran sker ofta som en del av andra vardagliga aktiviteter – under daghemmets promenader i näromgivningen och på utflykter är det bra att observera och identifiera olika trafiksituationer och tillsammans repetera hur man ska agera i dem. Gårdspromenader erbjuder innehåll relaterat till trafikfostran inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen för en längre tid. Utflykterna i näromgivningen bidrar till att barnen lär sig att röra sig säkert och självständigt.

Idén med gårdspromenader är att gruppen under året ska promenera till varje barns hemgård. Samtidigt bekantar barnen sig med daghemmets och eventuellt den kommande skolans näromgivning samt övar säkra handlingssätt i trafiken. Före varje promenad går man igenom gångvägen på kartan, beaktar eventuella krävande platser och repeterar säkra handlingssätt.

Vid Kanniston päiväkoti i Vanda har Tiina Nummelin, lärare i småbarnsfostran, gått på gårdspromenader varje år med flera förskolegrupper.

”Gårdspromenader är mycket lämpliga med förskoleelever under våren, eftersom förberedelserna inför skolstarten börjar och barnen funderar också redan på de kommande skolfärderna. Syftet med gårdspromenaderna är att öva på att röra sig i näromgivningen, promenera säkert samt styra barnen till att redan fundera över en eventuell kommande skolväg. Dessutom övar vi på att komma ihåg den egna adressen”, berättar Nummelin.

Var och en får i tur och ordning leda gruppen

Det är bra att börja med korta sträckor, men när ni har fått lite erfarenhet kan ni växla mellan längre och kortare promenader. Om flera gårdar ligger nära varandra kan ni besöka dem under en och samma promenad. Under gårdspromenaden får varje barn i tur och ordning presentera sin hemgård och berätta om näromgivningen och varför den är viktig för honom eller henne. Barnen lär sig även att vänta på sin tur och ge andra uppmärksamhet.

”Vi vuxna planerar alltid rutterna för gårdspromenaderna på förhand och överväger vilken rutt som är säkrast och vilka frågor relaterade till trafikfostran som uppstår på vägen. För barnen är det bästa med promenaden definitivt att få visa sina vänner var det egna hemmet ligger. Barnet vars hem vi håller på att gå till får alltid gå tillsammans med en vuxen längst fram i gruppen och fungera som guide samt leda gruppen”, säger Nummelin.

Gårdspromenaden stödjer genomförandet av grunderna i planen för småbarnsfostran i fråga om mångsidig kompetens (att ta hand om sig själv och vardagskompetens) och lärområden (jag utforskar min omgivning; jag växer, rör på mig och utvecklas). Innan promenaderna utförs är det bra att informera föräldrarna om saken och få tillstånd till att använda adressuppgifterna. Om föräldrarna inte ger tillstånd att besöka sin gård kan man promenera till en plats nära hemmet som är viktig för barnet.

”Visst är det alltid lite utmanande att röra sig med en stor grupp och det kräver bra planering och förberedelser av fostrarna. När vi promenerar har vi alltid med ett kompisrep som man håller fast i. Barnen har instruerats att genast berätta för en vuxen om den egna kompisen inte av någon orsak följer reglerna. Trygghet i trafiken lär man sig bäst genom praktisk övning och därför upplever jag att det är mycket viktigt att gå på promenader och röra på sig i näromgivningen med hela gruppen”, summerar Nummelin.

Läs närmare anvisningar om hur Gårdspromenad-verksamhetsmodellen förverkligas här.