Varför ska du fästa uppmärksamhet på tryggt promenerande och cykling? Skolan stöder elevernas transportmetoder

  Att promenera och cykla är bra sätt att röra sig: det ger bättre kondition och sparar miljön. Det är särskilt viktigt att diskutera med elever hur man väljer att röra sig i vardagen och vilka effekter det har på miljön och samhället, eftersom de trafikvanor man lär sig som ung även återspeglas i de val man gör som vuxen. Hållbart rörande främjar välmående och hälsa, minskar rusningstrafiken och tiden i rusningtrafik samt minskar luftföroreningar och oväsen.

  Det ligger på vuxnas ansvar att bidra till att barn och unga kan röra sig självständigt och tryggt. Undervisning av de kunskaper och färdigheter som behövs som fotgängare och cyklist hör till hemmet och skolan. Barn och unga lär sig att röra sig tryggt i trafiken när man cyklar och promenerar med dem i trafiken.

  Man ska även se till att eleverna är bekanta med trafikregler och får information om val som främjar tryggheten i trafiken. Vuxna kan stärka positiva attityder gentemot promenerande och cyklande med sina egna handlingar.

  Skolvägsmotion främjar lärandet

  Skolvägsmotion är ett utmärkt sätt att öka barnens och ungas dagliga motionsportion. Skolvägsmotion kan ha en stor betydelse för barnens hälsa. Enligt forskningar är det många barn som rör på sig för lite när det gäller hälsan. Upprepad och daglig skolvägsmotion ökar mängden vardagsmotion märkbart. En aktiv skolväg kan även ha betydelse för hur pigga de unga är i skolan.

  För lärandet är det bäst att aktivera hjärnan på morgonen genom att gå eller cykla till skolan. Frivillig motion genom promenader eller cyklande på eftermiddagen ger en paus och motion före läxor eller hobbyer.

  Utöver aktiveringen av skolvägen är det viktigt att fästa uppmärksamhet på trafiksäkerheten samt eventuella farliga platser och försöka hitta lösningar. Det är viktigt att inkludera eleverna när man bedömer tryggheten av skolvägen. Barn och unga uppfattar tryggheten annorlunda än vuxna. Vuxna bedömer skolvägens trygghet speciellt genom trafikarrangemangen och -omgivningen.

  Barn upplever skolvägens trygghet uttryckligen genom känslan av trygghet. Ett barn kan erfara som farlig till exempel en mörk gångtunnel på skolvägen eller ett ställe där en hund på gården skäller åt förbipasserande. Det är viktigt att vuxna lägger märke till sådana faktorer som påverkar erfarenheten av trygghet och funderar tillsammans med barn och unga hur man kunde förbättra situationen.

  Vad kan skolan göra för att främja promenerande och cyklande? 

  Hemmen har naturligtvis ett stort ansvar för att främja promenerande och cyklande, men även skolor kan göra mycket för att stöda elevernas motion:

  • Speciellt skolvägsmotion ökar barnens och ungas vardagsmotion märkbart. Att gå eller cykla till skolan stöder även piggheten och lärandet. Ni kan hitta på idéer på hur man bäst kunde främja skolvägsmotion tillsammans med elever. Kanske elevkårens styrelse kunde organisera en utmaningstävling för alla klasser eller kunde ni hitta på någon annan idé som motiverar olika slags motionsutövare?
  • Påminn föräldrarna till exempel på föräldramöten om nyttorna i att gå och cykla och styr dem till att fundera noggrant på vart man ska köra barnen med bil. De trafikvanor man lär sig som ung återspeglas även i de val man gör som vuxen. Även säkerheten runt skolan förbättras när det finns så lite följetrafik som möjligt.
  • Inkludera eleverna i främjandet av skolvägsmotion. Elever kan ha väldigt annorlunda idéer om vad som kan främja gåendet och cyklandet jämfört med vuxna. Kartlägg tillsammans vad som påverkar hur eleverna tar sig till skolan. Till exempel skadegörelse mot cykeln, förvarandet av cykelhjälm under skoldagen eller kritik från andra elever för att man använder hjälm kan vara faktorer som försvårar cyklandet till skolan. Hurdana lösningsmetoder kan ni hitta tillsammans med eleverna.
  • Hurdan är trafikmiljön i skolans närområde? Du hittar instruktioner för kartläggningen av farliga platser tillsammans med elever på Trafikskyddets hemsidor. Bekanta dig med kartläggning av farliga platser här.
  • Synpunkter som stöder gåendet och cyklandet kan tas fram från olika synvinklar tillsammans med eleverna i samband med flera olika ämnen. Tillsammans med eleverna kan man fundera bland annat på hurdan nytta gående och cyklande kan ha för omgivningen, välmående och hälsa. Finns det någonting här för er skola som kunde användas för ett mångvetenskapligt lärområde eller en skild temavecka? Tips för hur man bygger upp ett lärområde hittar du från materialet för trafiksäkerhetsveckan 2017.