Trafikfostran ❤ känslofostran – Att stöda positiv interaktion i trafiken och i klassrummet

  Trafiken är en väsentlig del av vår vardag. Dess trygghet och smidighet påverkar varje människas liv kraftigt. De flesta av oss har en åsikt om vilka som är de största problemen i trafiken samt personliga erfarenheter av hur rörelser i trafiken kan väcka även kraftiga känslor. Egna fel i trafiken är lätt att bortförklara med brådska och trötthet, medan andras fel erfars ofta som avsiktlig likgiltighet.

  Trafikskyddets nya kampanj ”Se människan i trafiken” utmanar en att se på trafiken även från andras synvinklar. Det är alltså inte bara bilister, cyklister och fotgängare i trafiken, utan olika slags människor på väg till jobbet, skolan, hobbyer eller för att hälsa någon.

  När man funderar på beteendet i trafiken, har man även en god möjlighet att diskutera med eleverna om interaktion, empati och flexibla handlingar. Positiv interaktion ökar trivseln i skolan och i trafiken. När man diskuterar beteendet i trafiken med eleverna, kan man samtidigt öva nämnandet och igenkännandet av sina känslor, kontrollerandet av sina känslor, visandet av sina avsikter och beaktandet av andra. Trafiken är en bra kontext där man kan undersöka dessa känslo- och interaktionsfärdigheter som är extremt viktiga även i skolgemenskapen från en ny synvinkel.

  En kultur av interaktion i såväl skolan som i trafiken uppstår specifikt från varje gruppmedlemmens sätt att agera och samspela. Om vi vill förändra kulturen måste vi försöka göra dessa samspelssituationer till mera positiva.

  Många olika slags uppgifter har förberetts till trafiksäkerhetsveckan och med hjälp av dessa kan man uppmuntra eleverna att fundera på interaktion samt de egna handlingarnas påverkan i trafiken. Skulle till exempel någon av de följande uppgifterna sporra dig till att starta en diskussion om beaktandet av de andra i trafiken i det egna klassrummet?

  Skolvägsbingo

  Uppgiften uppmuntrar eleverna till att i den mån det är möjligt antingen promenera eller cykla till skolan samt att i övrigt fästa vikt vid vardagsmotion. Målet är att med hjälp av den roliga bingobrickan som innehåller olika emojis regelbundet stanna upp och tillsammans diskutera vilka känslor och förnimmelser skolvägsmotionen väcker och vad eleven ser eller upplever på skolvägen.

  Uppgiften är riktad specifikt till eleverna klasserna 3–6, men kan tillämpas även för yngre eller äldre elever.

  Interaktion i trafiken – En videoinspelningsuppgift och visuell uppgift

  Syftet med uppgiften är att med hjälp av en videoinspelningsuppgift och visuell uppgift som görs med mobiltelefon observera och identifiera olika interaktionssituationer i trafiken och fundera varför positiv interaktion är så viktig även i trafiken.

  I uppgiften utnyttjas så kallad pedagogik med kamerapenna. Denna pedagogik är ett enkelt sätt att använda videoinspelning som ett verktyg för inlärning. Arbetet består av videoinspelningsuppgifter, vars syfte är att producera tankar, verksamhet och interaktion, samt av visuella uppgifter där man tillsammans observerar de inspelade videorna. I uppgifterna är mobiltelefonens eller pekplattans kamera ett verktyg som hjälper eleven att observera, tänka och uttrycka sig.

  Uppgiften riktar sig specifikt till eleverna i klasserna 5–9.

  Säkerhetslöfte

  Syftet med uppgiften är att uppmuntra studeranden att själv bedöma sitt beteende i trafiken. Funderingar kring de egna handlingarna inleds med en video som illustrerar nollvisionstänkandet. I videon berättar olika människor om hur deras egna attityder mot trafiksäkerhet ändras då en företeelse kommer nära människans egen närkrets. Med nollvision avses målet att ingen ska bli allvarligt skadad eller dö i trafiken. Efter en gemensam diskussion och funderingar skriver alla studerande på en lapp vad de tänker göra på ett annat sätt i trafiken så att ingen ska dö eller bli skadad i trafiken.

  Uppgiften riktar sig specifikt till andra stadiet.

  Behöver du nya idéer för att stöda trafikfostran? Delta i ett webinar den 11 september 2018

  Hur kan man kombinera de olika teman i trafikfostran som en del av undervisningen i de olika läroämnen? Hurdana pedagogiska metoder kan man utnyttja i trafikfostran?

  Som en del av trafiksäkerhetsveckans program ordnar Trafikskyddet ett webinar för lärare och andra som jobbar med barn och unga. Webinaret bjuder på tips och kunskap för arbetet med trafikfostran. Långsiktig och systematisk trafikfostran förutsätter användning av mångsidiga undervisningsmetoder. Webinaret kommer att handla om pedagogik med kamerapenna i trafikfostran samt handlingstips för trafiksäkerhetsveckan. Läs mer och anmäl dig här. (på finska)