• Perusopetus (luokat 3-6)

Näytetään mallia – kummioppilaat voivat kannustaa turvalliseen liikkumiseen alakouluissa

Kummioppilaina toimivat alakoulujen 5.-6.-luokkien oppilaat ovat koulunsa aloittaneille oppilaille tärkeitä tukijoita ja esimerkin antajia. Kummitoiminnalla edistetään uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua sekä vahvistetaan tunnetta kouluyhteisöön kuulumisesta. Kummina toimiminen on usein myös isommille oppilaille merkityksellinen kunniatehtävä, joka vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta. Kummioppilaat voivat olla tärkeitä esimerkkejä myös turvallisen liikkumisen harjoittelussa. Kummeina toimivat oppilaat tarvitsevat hyvää ohjausta ja aikuisten tukea tärkeässä tehtävässään onnistuakseen. Liikenneturva ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto pilotoivat tänä syksynä yhteistä opettajakoulutusmallia, jossa vahvistetaan opettajien taitoa ohjata kummeina toimivia oppilaita sekä ideoidaan, miten liikenneturvallisuusteemoja voidaan ottaa osaksi kummioppilastoiminnan sisältöjä.

Kummioppilastoiminnassa alakoulujen 5.-6.-luokkien oppilaat toimivat pienten oppilaiden tukena koulun arjessa. Toiminnan tavoitteena on parantaa koulun ilmapiiriä, edistää ensimmäisen luokan oppilaiden sopeutumista kouluun sekä vahvistaa oppilaiden taitoja toimia yhdessä. Kummioppilaat auttavat pienempiään sopeutumaan koulun alkuun esimerkiksi tutustuttamalla heitä koulun tiloihin ja sääntöihin sekä järjestämällä tutustumisleikkejä.

Kummivuoden aikana voi tehdä yhdessä lähes mitä vain. Yhteiset lukuhetket, liikuntatunnit, esitys juhlissa, retket kirjastoon, puistoon tai museoon, askartelut pääsiäisenä, ystävänpäivänä ja jouluna tai leipominen ovat esimerkkejä yhteisestä tekemisestä. Välituntisin kummioppilaat voivat ohjata pihaleikkejä. Konkreettista apua kummioppilaat tarjoavat muun muassa liikuntatunneilla luistinten sitomisessa.

Antaa paljon myös kummeina toimiville oppilaille

Kummioppilastoiminta ei ole merkityksellistä pelkästään koulunsa aloittaville oppilaille, vaan se antaa paljon myös kummeina toimiville. Kummius on tärkeä ja innostava tehtävä, jonka avulla voidaan vahvistaa oppilaiden kokemusta osallisuudesta ja tunnetta siitä, että he ovat osaavia, taitavia ja tärkeitä oman yhteisönsä jäseniä. Kummina toimiminen tuo auttamisen iloa ja vahvistaa itsetuntoa.

”Kummina olemisen ei tarvitse aina olla pelkkää auttamista ja opastamista. Yhdessä viihtyminen ja vastavuoroisuus ovat tärkeä puoli toimintaa. Pienten oppilaiden seura tuo isommille oppilaille vaihtelua ja leikkimielistä tekemistä esimerkiksi välitunneille”, muistuttaa nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Kummioppilaat ovatkin nuoremmille oppilaille tärkeitä esimerkkejä monissa arjen taidoissa. Oman koulun lähiympäristön hyvin tuntevat isommat oppilaat voivat olla tukena myös liikennekasvatukseen liittyvissä teemoissa.

”Liikennekasvatus on tehokasta silloin, kun sitä toteutetaan oppilaiden omat kokemukset ja oma lähiympäristö huomioiden. Isommat oppilaat voivatkin olla tärkeitä esimerkkejä turvallisten valintojen tekemisessä esimerkiksi yhteisillä retkillä. Kummioppilaiden esimerkki voi vahvistaa turvallisia valintoja liikenteessä edistäviä myönteisiä normeja koulussa. Oppilaat myös näkevät lähiympäristön liikenteen erilaisesta perspektiivistä kuin aikuiset ja osaavat tuoda pienille oppilaille esiin omia tärkeitä havaintojaan turvallisesta kulkemisesta omassa lähiympäristössä”, kuvailee suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Liikenneturvasta.

Itse ideoiminen motivoi ja sitouttaa

Kummioppilastoiminnassa oppilaiden mahdollisuus ideoida itse toiminnan sisältöjä ja toteutusta motivoi sekä sitouttaa. Oppilaiden omille ideoille on hyvä jättää riittävästi aikaa ja tilaa. Usein kummioppilastoiminta on aktiivisinta heti syksyllä koulun alkaessa, kun sekä kummioppilaat että ekaluokkalaiset ovat innostuneita uudesta roolistaan. Toiminnan vuosisuunnitelman tai vuosikellon laatiminen yhdessä oppilaiden kanssa auttaa toimintaa pysymään elävänä pitkin lukuvuotta.

Yhteiset kummitunnit ovat yksi kummioppilastoiminnan muoto. Kummituntien tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat toisiinsa paremmin ja luokkiin syntyy hyvää yhteishenkeä. Kummioppilaat voivat itse suunnitella kummituntien sisällön. He voivat myös ohjata harjoituksia ja leikkejä pienemmille. Opettajat toimivat ohjaajina ja pitävät huolen kokonaisuudesta ja työrauhasta. Kun kummioppilaat saavat vastuuta toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, samalla he oppivat itse tärkeitä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja.

”Tänä syksynä ideoimme yhdessä yhteistyökoulussa 6.-luokkalaisten oppilaiden kanssa kummituntia heijastimen käytöstä tokaluokkalaisille oppilaille. Kävimme ensin isompien oppilaiden kanssa läpi heijastimen toimintaa ja merkitystä. Sen jälkeen oppilaat miettivät, minkälaisia heijastinrasteja he voisivat toteuttaa pienemmille oppilaille. Oppilaiden ideat olivat monipuolisia sisältäen tietoiskuja, erilaisia heijastimen käyttöön liittyviä leikkejä kuten heijastinhippaa ja -piilosta sekä heijastinaiheisen suunnistusradan koulun tiloissa. Oppilaat olivat selvästi innostuneita teemasta”, kertoo Markkanen.  

Kummioppilaat tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta

Jotta kummioppilastoiminta toimii parhaalla mahdollisella tavalla, on opettajan rooli toiminnan ohjaajana erittäin merkittävä. Kummioppilaiden koulutuksella voidaan tukea oppilaiden valmiuksia toimia tehtävässään.

”MLL:n kummioppilaiden koulutusmallin harjoitukset tukevat kummioppilaan roolin ja tehtävien hahmottamista. Kummikoulutuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kuten toisen kokemuksen ymmärtämistä, kuuntelemista, havaitsemista ja kohtaamista. Niistä on hyötyä kummioppilaana toimiessa”, kertoo Helenius.

Liikenneturva ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa alakoulujen kummioppilastoimintaa ja tuoda malleja ja ideoita siihen, miten liikennekasvatuksen sisältöjä voidaan ottaa suunnitelmallisesti osaksi toimintaa. Tänä syksynä järjestetään ensimmäinen pilottikoulutus kummioppilastoimintaa ohjaaville opettajille Helsingissä. Vuonna 2019 yhteistyötä ja koulutuksia on tarkoitus laajentaa.

Yhteisen kummioppilastoimintaa ohjaavien opettajien koulutuksen tavoitteena on erityisesti antaa opettajille työkaluja valmentaa ja ohjata kummioppilaita kohtaamaan pienempiä oppilaita sekä antaa tietoa ja toimintaideoita siihen, miten liikenneturvallisuusteemoja voidaan lisätä osaksi kummioppilastoimintaa.

”MLL toteuttaa kummioppilastoiminnan koulutuksia opettajille vuosittain eri puolilla Suomea. Koulutuksissa opettajilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia muiden koulujen opettajien kanssa. Turvallinen liikkuminen on kummioppilastoimintaan hyvin sopiva teema, sillä siinä yhdistyy yhdessä tekeminen, esimerkkinä toimiminen sekä oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa koulun turvallisuuskulttuuriin. Yhteistyö Liikenneturvan kanssa tuo kummioppilastoiminnan koulutuksiin uutta sisältöä ja ideoita”, iloitsee Helenius.

Liikenneturvan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteinen kummioppilastoiminnan koulutus opettajille järjestetään Helsingissä 29.11.2018. Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan ti 30.10. alkaen: www.liikenneturva.fi/opekoulutus.

Lisätietoa, kummioppilaiden koulutusmateriaali, sekä ideoita kummioppilastoiminnan kehittämiseksi löytyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta osoitteesta www.mll.fi/kummioppilastoiminta.

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Markkanen

suunnittelija, Liikenneturva

p. 020 7282 343, eeva-liisa.markkanen [at] liikenneturva.fi