Opinnäytetyöllä kerätään kokemuksia liikennekasvatustyöstä

  Liikennealan insinööriksi opiskeleva Heidi Heikkilä pyrkii opinnäytetyössään selvittämään sitä, millaisena luokanopettajat kokevat liikennekasvattamisen vuosiluokilla 1-6. Kokemuksia liikennekasvatustyöstä kerätään kyselyllä sekä tekemällä muutamia haastatteluja luokanopettajille. Kyselyllä kerätään myös kokemuksia muun muassa Liikenneturvan opettajille suunnatusta liikennekasvatusmateriaalista. Kysely on suomeksi.

  Opinnäytetyö liikennekasvatuksesta sekä 6–14-vuotiaiden liikenneonnettomuuksista

  Joulukuussa 2016 Valtioneuvosto hyväksyi tieliikenteen turvallisuutta edistävän periaatepäätöksen. Periaatepäätöksen pitkän aikavälin tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Edellä mainittu tavoite tunnetaan myös nollavisiona. Kuten tiedotusvälineistä on helppo huomata, ei nollavisio vielä toteudu: liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain yli 200 ja loukkaantuu vakavasti noin 500 ihmistä. Liikenneonnettomuuksia tutkitaan, jotta niistä voitaisiin oppia. Liikenneonnettomuuksien riippumatonta tutkintaa koordinoi Liikennevakuutuskeskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

  Yksi keino edistää liikenneturvallisuutta on elinikäinen liikennekasvatus, jossa perusopetuksella on keskeinen rooli asenteiden, tietojen ja taitojen juurruttamiseksi ensimmäiseltä luokalta lähtien. Liikenneturva tukee luokanopettajien merkittävää liikennekasvatustyötä mm. tarjoamalla maksutonta materiaalia liikennekasvatuksen tueksi. Liikenneturva järjesti opettajille vuonna 2011-2012 sekä 2013-2014 Liikenne hurahti verkostoon – ja opettajat menivät mukana -täydennyskoulutuksia. Keräämällä palautetta koulutuksistaan sekä liikennekasvatusmateriaaleista Liikenneturva pyrkii kehittämään toimintaansa yhteistyössä opettajien kanssa.

  Liikennealan insinöörin koulutuksella läpileikkaus liikenteeseen

  Hämeen ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä ainoa ammattikorkeakoulu Suomessa, joka on erikoistunut liikennesuunnitteluun. Liikennealan insinöörin (AMK) koulutus tarjoaa läpileikkauksen liikenteeseen. Viimeistään opinnäytetyövaiheessa on mahdollista suunnata kohti omia kiinnostuksen kohteita. Liikennealalta valmistuukin opinnäytetöitä varsin monipuolisista aiheista. Tälläkin hetkellä opinnäytetöitä tehdään mm. väistämisvelvollisuuksien määrittämisestä taajamassa, kadun ratkaisujen vaikutuksista talvihoidon ylläpitokustannuksiin sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä kunnossapitourakoiden viestinnässä.

  Omaksi opinnäytetyöaiheekseni valikoitui henkilökohtaisen kiinnostukseni perusteella liikennekasvatus sekä 6–14-vuotiaiden liikenneonnettomuudet. Liikenneturva kiinnostui työstä ja tarjosi omaa osaamistaan avuksi. Liikenneturvan osaamisen hyödyntäminen on tuonut jo työn tässä vaiheessa ”syvyyttä” liikennekasvatuksen käsittelyyn. Opinnäytetyön aihevalinnassa yhdistyi luonnollisella tavalla onnettomuustietojen sekä liikennekasvatuksessa käytettävien aineistojen käytettävyyden analysointi.

  Opinnäytetyö liikennekasvattamisesta vuosiluokilla 1-6

  Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään sitä, millaisena luokanopettajat kokevat liikennekasvattamisen vuosiluokilla 1-6. Opinnäytetyön onnettomuustarkastelussa pääpaino on sellaisissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, joissa on ollut mukana 6–14-vuotias lapsi. Kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tuleminen osaksi tarkastelua ei ole edellyttänyt lapsen menehtymistä onnettomuudessa. Osassa tarkasteltavia onnettomuuksia on kuitenkin menehtynyt 6–14-vuotias lapsi.

  Kokemuksia liikennekasvatustyöstä kerätään alla olevalla kyselyllä sekä tekemällä muutamia haastatteluja luokanopettajille. Kyselyllä kerätään myös kokemuksia ’Liikenne hurahti verkostoon – ja opettajat menivät mukana’ -täydennyskoulutuksista sekä Liikenneturvan opettajille suunnatusta liikennekasvatusmateriaalista.

  Vastausaikaa maaliskuun alkuun

  Alla on linkki sekä QR-koodi, jotka vievät suoraan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie n. 10-15 minuuttia. Valtaosa kysymyksistä on monivalintatyyppisiä. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 4.3.2018 asti.

  https://link.webropolsurveys.com/S/7D2EB6BA8051C247

  Kiitos ajastasi ja työniloa!

  Heidi Heikkilä

  Liikenneinsinööriopiskelija