Turvallinen liikenne tehdään yhdessä lasten ja nuorten kanssa

  Jokaisen toiminta liikenteessä vaikuttaa niin omaan kuin toistenkin turvallisuuteen. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen on tasapainoilua suojelun, vastuun ja osallisuuden välillä. Opetussuunnitelmien perusteissa mainittu osallisuus on kuulluksi tulemista, yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta, mahdollisuutta oman arkipäivän suunnitteluun sekä yhteisöllisyyttä.

  Lasten ja nuorten sitoutumista lisää, kun he pääsevät vaikuttamaan kouluissa ja oppilaitoksessa toteutettavan liikenneturvallisuuden edistämisen ja liikennekasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Osallisuus edellyttää lasten ja nuorten aktiivista toimijuutta ja osallistaminen kouluissa ja oppilaitoksissa sovittuja käytäntöjä ja toimintamalleja. Tärkeintä on muistaa kysyä ja kuunnella lasten ja nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä liikenteestä ja siellä liikkumisesta.

  Lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa kannattaa…

  …selvittää yhdessä lasten ja nuorten sekä huoltajien kanssa koulumatkojen ja koulun/oppilaitoksen lähiympäristön liikenneturvallisuuskysymyksiä ja -ongelmia (koulumatkojen vaaranpaikkakartoitukset). Näin saadaan selville myös sellaisia asioita, joita aikuiset eivät huomaa tai koe ongelmiksi.

  …sopia yhdessä lasten ja nuorten kanssa koulun/oppilaitoksen ja luokan/ryhmän säännöistä turvalliseen liikkumiseen ja turvalaitteiden käyttöön liittyen. Näin opitaan vaikuttamaan yhteiseen päätöksentekoon ja kantamaan vastuuta liikenneturvallisuudesta.

  …suunnitella liikennekasvatuksen sisältöjä yhdessä lasten ja nuorten kanssa (vuosikello). Näin saadaan liikennekasvatuksen sisältöihin lapsille ja nuorille merkityksellisiä aiheita ja teemoja.

  …suunnitella ja ideoida liikenneturvallisuustapahtumia ja -teemapäiviä yhdessä. Näin lisätään liikenneturvallisuuden merkitystä lasten ja nuorten arjessa ja löydetään huikeita uusia ideoita toteuttaa liikennekasvatusta.

  …hyödyntää kummioppilas/tukioppilastoimintaa/tutoreita liikennekasvatuksessa.

  …muistuttaa jokaisen lapsen ja nuoren merkityksestä turvallisen liikenteen luomisessa ja esimerkin näyttämisessä muille. Näin saadaan lisättyä kokemusta oman liikennekäyttäytymisen merkityksellisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Voidaan esimerkiksi tarkkailla liikennettä ja tehdä siitä juttua koulun sivuille tai someen tai harjoitella mielipidekirjoituksen tekemistä paikalliseen sanomalehteen.